Zorg bij de oefentherapeut - aard en omvang

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

We geven inzicht in de zorg die de oefentherapeut Cesar / Mensendieck biedt. U vindt in dit onderdeel informatie over de populatie die de oefentherapeut bezoekt en ook over het zorgproces, de zorginhoud en de zorgevaluatie bij de oefentherapeut.

Nivel-dé-oefentherapeut

OefentherapeutRol oefentherapeut in de eerstelijnszorg

Oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck zijn paramedische disciplines, gericht op het aanleren van gezond beweeggedrag. De oefentherapeut is gericht op het behandelen en voorkomen van klachten die kunnen ontstaan door een onjuiste houding en beweging tijdens dagelijkse activiteiten.
Oefentherapeut Cesar en oefentherapeut Mensendieck zijn beschermde titels: alleen zorgverleners die de HBO-studie hebben afgerond mogen deze titel gebruiken. Meer informatie vindt u in het document Beroepsprofiel oefentherapeut, zoals vastgelegd door de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM).

Sinds 2019 andere opbouw van de rapportenSinds 2019 andere opbouw van de rapporten

In voorgaande jaren werden de jaarcijfers uitsluitend berekend over de consulten van het betreffende kalenderjaar. In de analyses van de cijfers vanaf 2019 is gekeken naar behandelepisodes van dat kalenderjaar waarbij alle consulten van zo'n episode worden meegenomen, ook die consulten die al eerder dan het kalenderjaar plaatsvonden. Een behandelepisode is hierbij gedefinieerd als: ‘de periode tussen het eerste en laatste moment dat de patiënt voor een bepaald gezondheidsprobleem de fysiotherapeut of oefentherapeut consulteert’. Dit geeft een realistischere weergave van de praktijk.
Daarnaast werden de jaarcijfers van voor 2019 berekend op uitsluitend reguliere oefentherapie, vanaf 2019 zijn ook specialisaties meegenomen, zoals kinderoefentherapie.

Vanwege deze wijzigingen zijn de cijfers vanaf 2019 niet meer te vergelijken met rapportages van 2018 of eerder. Om toch uitspraken te kunnen doen over trends zijn bij het jaarrapport van 2019 ook de cijfers van 2016, 2017 en 2018 volgens de nieuwe methode berekend. De nieuwe cijfers over het jaar 2020, met trendcijfers over de jaren 2017, 2018 en 2019 zijn te vinden in het rapport Zorg door de oefentherapeut: Jaarcijfers 2020 en trendcijfers 2017-2020 op deze website.

Wat valt op, als we de verschillende overzichten op de onderliggende pagina's bekijken:

Kernpunten oefentherapeutische zorg Cesar / Mensendieck, 2020 en voorgaande jaren
 

Patiëntkenmerken
(van patiënten met minstens één geregistreerd consult in 2020)

 • Ruim 55% van de patiënten die in 2020 bij de oefentherapeut komt, is vrouw.
 • De gemiddelde leeftijd van patiënten is 30 jaar.
 • Er is een groot verschil in leeftijd tussen mannen en vrouwen die bij de oefentherapeut komen: meer dan de helft van de mannen zijn jongens in de leeftijd van 6 tot 11 jaar, terwijl het grootste deel van de vrouwen volwassen is.

Prestatiecodes
(gebruikt in kalenderjaar 2020)

 • Ruim 47% van het aantal behandelingen betreft een zitting reguliere oefentherapie.
 • Het aandeel zittingen kinderoefentherapie is in 2020 bijna 38 procent door een groot aantal praktijken met een specialisatie kinderoefentherapie in de registratie.

Omvang zorggebruik
(van in 2020 afgesloten behandelepisodes)

 • Het totaal aantal afgesloten behandelepisodes en de zorgomvang (aantal behandelingen en duur van de behandeling van de afgesloten behandelepisodes) zijn in 2020 sterk gestegen ten opzichte van voorgaande jaren.
 • Patiënten met een chronische aandoening hebben gemiddeld ruim 4 keer zoveel behandelingen en een 3 keer zo lange behandelduur als patiënten zonder chronische aandoening.

Aanmelding
(van behandelepisodes die in 2020 gestart zijn)

 • Het aandeel behandelepisodes waarbij mensen op eigen initiatief naar de oefentherapeut gaan is in 2020 ruim 31%.
 • Het grootste deel van de patiënten bezocht binnen een maand na het ontstaan van de klacht een oefentherapeut.

Gezondheidsproblemen
(van behandelepisodes die in 2020 gestart zijn)

 • De meest voorkomende klachten in 2020 waren psychomotore retardatie en ontwikkelingsstoornissen.
 • Ongeveer 10% van de nieuwe behandelepisodes betrof een klacht met een recidiverend karakter.

Meetinstrumenten
(van in 2020 afgesloten behandelepisodes)

 • Bij bijna 26% van de afgeronde behandelepisodes is in 2020 het gebruik van een meetinstrument geregistreerd tijdens de behandeling. De ‘Movement ABC-2’ was het meest gebruikte meetinstrument.

Evaluatie behandeling
(van in 2020 afgesloten behandelepisodes)

 • In ongeveer 78% van de afgesloten behandelepisodes waarvan de reden van beëindiging bekend was, werd de behandeling beëindigd omdat de patiënt was uitbehandeld.
 • In 2020 werd voor een groot deel van de afgesloten behandelepisodes de mate van het behalen van de behandeldoelen niet vastgelegd.

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsVerantwoording cijfers oefentherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers oefentherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten oefentherapiepraktijken. De gegevens die zij opnemen in hun elektronische patiëntendossiers vormen de basis. In deze dossiers staan gegevens over gezondheidsproblemen, contacten, behandelingen en uitslagen van diagnostische tests.

 • Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening oefentherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.
 • De cijfers over 2020 zijn gebaseerd op de gegevens van 11.139 patiënten die in 2020 zijn behandeld door 177 oefentherapeuten in 53 praktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Ruim 91% van de therapeuten is vrouw en de gemiddelde leeftijd bijna 44 jaar. Kinderoefentherapie is mogelijk oververtegenwoordigd in deze rapportage.
Alle jaarrapporten ‘Zorg door de oefentherapeut' - cijfers en achtergrondinformatie

Meer wetenOnderzoek (laten) doen met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. Wilt u zelf gegevens van onze registraties gebruiken voor onderzoek?

Veldkamp R., Meijer W. Zorg bij de oefentherapeut - aard en omvang. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 16-12-2022; geraadpleegd op 29-03-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-over-zorgverlening/cijfers-zorgverlening-oefentherapeuten