Cijfers zorgverlening oefentherapeuten - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

We geven inzicht in de zorg die de oefentherapeut Cesar / Mensendieck biedt. U vindt in dit onderdeel informatie over de populatie die de oefentherapeut bezoekt en ook over het zorgproces, de zorginhoud en de zorgevaluatie bij de oefentherapeut.

Nivel-dé-oefentherapeut

OefentherapeutRol oefentherapeut in de eerstelijnszorg

Oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck zijn paramedische disciplines, gericht op het aanleren van gezond beweeggedrag. De oefentherapeut is gericht op het behandelen en voorkomen van klachten die kunnen ontstaan door een onjuiste houding en beweging tijdens dagelijkse activiteiten.
Oefentherapeut Cesar en oefentherapeut Mensendieck zijn beschermde titels: alleen zorgverleners die de HBO-studie hebben afgerond mogen deze titel gebruiken. Meer informatie vindt u in het document Beroepsprofiel oefentherapeut, zoals vastgelegd door de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM).

Wat valt op, als we de verschillende overzichten op de onderliggende pagina's bekijken:

Kernpunten oefentherapeutische zorg Cesar / Mensendieck, 2018 en voorgaande jaren

Voor het opstellen van onze cijfers hebben we gegevens gebruikt van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck die werkzaam zijn in een vrijgevestigde praktijk. De gegevens beperken zich tot de reguliere oefentherapie. Verbijzonderingen worden buiten beschouwing gelaten.

Patiëntkenmerken

 • 70% van de patiënten die in 2018 bij de oefentherapeut komt, is vrouw.
 • De gemiddelde leeftijd van patiënten is 45 jaar.

Omvang zorggebruik

 • Gemiddeld krijgt een patiënt in 2018 8 behandelingen.
 • Gemiddeld duurt een behandeling 13 weken.
 • Gemiddeld krijgt een patiënt met een chronische indicatie 25 behandelingen.
 • Gemiddeld duurt de behandeling van patiënten met een chronische indicatie 20 weken.

Aanmelding

 • 43% van de mensen komt in 2018 via Directe Toegankelijkheid bij de Oefentherapeut.

Gezondheidsproblemen

 • De meestvoorkomende klachten in 2018 zijn spier-, pees- en fascie-aandoeningen van de cervicale en lumbale wervelkolom. Veelvoorkomende klachten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld pijn aan de nek/schouder en lagerugpijn.

Meetinstrumenten

 • Het aandeel patiënten bij wie minimaal één meetinstrument gebruikt wordt tijdens de hele behandeling is bijna 26%. Dit is een daling van bijna 4% ten opzichte van 2017.
 • De Patiënt Specifieke Klachtenlijst is in 2018 het meestgebruikte meetinstrument.

Gebruik richtlijnen

 • Bij 73% van de patiënten geven oefentherapeuten aan geen gebruik te maken van een richtlijn. Dit is een stijging van bijna 13% ten opzichte van 2017.
 • De richtlijn ‘Aspecifieke nek- en schouderklachten’ wordt het meest gebruikt.


Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsVerantwoording cijfers oefentherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers oefentherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten oefentherapiepraktijken. De gegevens die zij opnemen in hun elektronische patiëntendossiers vormen de basis. In deze dossiers staan gegevens over gezondheidsproblemen, contacten, behandelingen en uitslagen van diagnostische tests.
De cijfers over 2018 zijn verzameld op basis van gegevens van 10.621 patiënten die reguliere oefentherapeutische zorg hebben ontvangen van 129 oefentherapeuten werkzaam in eerstelijns oefentherapiepraktijken.
Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening oefentherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Alle jaarrapporten ‘Zorg door de oefentherapeut' - cijfers en achtergrondinformatie


Onderzoek (laten) doen met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn Onderzoek (laten) doen met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. Wilt u zelf gegevens van onze registraties gebruiken voor onderzoek?

 

Meijer, W., Dijk L. van. Cijfers zorgverlening oefentherapeuten - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 25-03-2021; geraadpleegd op 21-04-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-zorgverlening-oefentherapeuten