Cijfers zorgverlening oefentherapeuten - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

We geven inzicht in de zorg die de oefentherapeut Cesar / Mensendieck biedt. U vindt in dit onderdeel informatie over de populatie die de oefentherapeut bezoekt en ook over het zorgproces, de zorginhoud en de zorgevaluatie bij de oefentherapeut.

Nivel-dé-oefentherapeut

OefentherapeutRol oefentherapeut in de eerstelijnszorg

Oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck zijn paramedische disciplines, gericht op het aanleren van gezond beweeggedrag. De oefentherapeut is gericht op het behandelen en voorkomen van klachten die kunnen ontstaan door een onjuiste houding en beweging tijdens dagelijkse activiteiten.
Oefentherapeut Cesar en oefentherapeut Mensendieck zijn beschermde titels: alleen zorgverleners die de HBO-studie hebben afgerond mogen deze titel gebruiken. Meer informatie vindt u in het document Beroepsprofiel oefentherapeut, zoals vastgelegd door de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM).

Sinds 2019 andere opbouw van de rapportenSinds 2019 andere opbouw van de rapporten

In voorgaande jaren werden de jaarcijfers uitsluitend berekend over de consulten van het betreffende kalenderjaar. In de analyses van de cijfers van 2019 is ervoor gekozen om naar behandelepisodes te kijken van dat kalenderjaar en alle consulten van deze episodes mee te nemen. Zo is de omvang van de zorg nu beschreven op basis van behandelepisodes die in 2019 zijn afgerond, maar die dus in eerdere jaren gestart kunnen zijn. Een behandelepisode is hierbij gedefinieerd als: ‘de periode tussen het eerste en laatste moment dat de patiënt voor een bepaald gezondheidsprobleem de fysiotherapeut of oefentherapeut consulteert’. Dit geeft een realistischere weergave van de praktijk. Daarnaast werden in voorgaande jaren de jaarcijfers berekend op uitsluitend reguliere oefentherapie en is in deze nieuwe opzet ook kinderoefentherapie meegenomen.
Vanwege deze wijzigingen zijn de cijfers van 2019 niet meer te vergelijken met eerder gepubliceerde jaarrapportages. Om toch uitspraken te kunnen doen over trends zijn ook de cijfers van 2017 en 2018 volgens de nieuwe methode berekend. Deze nieuwe cijfers zijn te vinden in het rapport Zorg door de oefentherapeut. Jaarcijfers 2019 en trendcijfers 2017-2019  en op deze website.

Wat valt op, als we de verschillende overzichten op de onderliggende pagina's bekijken:

Kernpunten oefentherapeutische zorg Cesar / Mensendieck, 2019 en voorgaande jaren
 

Patiëntkenmerken
(van patiënten met minstens één geregistreerd consult in 2019)

 • Bijna 59% van de patiënten die in 2019 bij de oefentherapeut komt, is vrouw.
 • De gemiddelde leeftijd van patiënten is bijna 34 jaar.

Prestatiecodes
(gebruikt in kalenderjaar 2019)

 • 47% van het aantal behandelingen betreft een zitting reguliere oefentherapie.
 • 42% van het aantal behandelingen betreft een zitting kinderoefentherapie.

Omvang zorggebruik
(van behandelepisodes afgerond in 2019)

 • Gemiddeld hebben patiënten ruim 9 behandelingen per episode.
 • Gemiddeld duurt een behandelepisode bijna 18 weken.
 • Patiënten met een chronische indicatie krijgen bijna vijf keer zoveel behandelingen dan patiënten zonder chronische indicatie (33 versus 7).

Aanmelding
(van behandelepisodes gestart in 2019)

 • Het aantal behandelepisodes waarbij mensen op eigen initiatief naar de oefentherapeut gaan is in 2019 bijna 36%.

Gezondheidsproblemen
(van behandelepisodes gestart in 2019)

 • De meestvoorkomende klachten in 2019 zijn psychomotore retardatie en ontwikkelingsstoornissen.
 • Ruim 21% van de nieuwe behandelepisodes betrof een klacht met een recidiverend karakter.

Meetinstrumenten
(van behandelepisodes afgerond in 2019)

 • In bijna 27% van de afgeronde behandelepisodes is een meetinstrument gebruikt.
 • De Patiënt Specifieke Klachtenlijst is in 2019 het meestgebruikte meetinstrument.

Evaluatie behandeling
(van behandelepisodes afgerond in 2019)

 • Bij 73% van de patiënten werd de behandeling beëindigd omdat de patiënt uitbehandeld was, een stijging van ruim 4% ten opzichte van 2018.
 • In 21% van de gevallen staakte de patiënt de behandeling op eigen initiatief.
 • Bij bijna 42% van de patiënten waren de behandeldoelen volledig bereikt.

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsVerantwoording cijfers oefentherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers oefentherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten oefentherapiepraktijken. De gegevens die zij opnemen in hun elektronische patiëntendossiers vormen de basis. In deze dossiers staan gegevens over gezondheidsproblemen, contacten, behandelingen en uitslagen van diagnostische tests.

 • Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening oefentherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.
 • De cijfers over 2019  zijn verzameld op basis van gegevens van 16.650 patiënten zijn behandeld door 205 oefentherapeuten in 77 praktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Ruim 73% van de therapeuten is vrouw en de gemiddelde leeftijd bijna 42 jaar. Kinderoefentherapie is mogelijk oververtegenwoordigd in deze rapportage.
Alle jaarrapporten ‘Zorg door de oefentherapeut' - cijfers en achtergrondinformatie

Meer wetenOnderzoek (laten) doen met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. Wilt u zelf gegevens van onze registraties gebruiken voor onderzoek?

Meijer W. Cijfers zorgverlening oefentherapeuten - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 22-06-2021; geraadpleegd op 17-01-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-zorgverlening-oefentherapeuten