Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg: cijfers arbeidsmarkt

Aanbod zorgberoepen en ontwikkelingen arbeidsmarkt

Met onze beroepenregistraties monitoren we de arbeidsmarkt en loopbanen van verschillende beroepsgroepen in de eerstelijnszorg. De resultaten van ons onderzoek kunnen worden gebruikt door beleidsmakers op regionaal en landelijk niveau.

Inhoud – Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg: cijfers arbeidsmarkt

Onderzoek met BeroepenregistratiesEen van de databases van het Nivel

Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg maakt deel uit van de kennisinfrastructuur van het Nivel, die bestaat uit panels, nationale databases en monitors. Met deze kennisinfrastructuur kan het Nivel relevante informatie leveren vanuit verschillende perspectieven: dat van patiënten, cliënten en burgers, dat van de zorgaanbieders en dat van de organisatie van de zorg.

Arbeidsmarktanalyses van vele zorgberoepen

Een arbeidsmarkt in evenwicht, waar vraag en aanbod kwantitatief en kwalitatief op elkaar aansluit, levert betere zorg op. Met ons onderzoek beogen we hier een bijdrage aan te leveren; de resultaten van ons onderzoek bieden handvatten aan beleidsmakers op regionaal en landelijk niveau.

Ons onderzoek met gegevens uit onze beroepenregistraties is onder te verdelen in twee categorieën:

 1. Jaarrapportages: het aanbod van verschillende zorgberoepen per jaar
 2. Arbeidsmarktanalyses: trends en ontwikkelingen bij verschillende beroepsgroepen

Enorme hoeveelheid data voor en over de gehele eerstelijnszorg1. Jaarrapportages: aanbod zorgberoepen (vrij toegankelijk)

Per beroepsgroep rapporteren we elk jaar onder andere:

 • hoeveel mensen in een beroepsgroep werken
 • hoeveel uur ze werken
 • binnen wat voor praktijk ze dat doen
 • of ze zelfstandig werken of in loondienst
 • hoe de personeelssamenstelling (‘skillmix’) van praktijken in de eerste lijn eruit ziet

We bouwen al jaren aan deze dataverzamelingen, we beschikken bijvoorbeeld over huisartsengegevens vanaf 1975 en personeelssamenstellingsgegevens van huisartsenpraktijken vanaf 2006.

Methode: het verzamelen van de gegevens doen we via online enquêtes, door websites van zorgverleners te raadplegen en door gegevens van derden te gebruiken. Onze analyses bevatten informatie over over langere perioden.

Resultaat: Nivel-jaarrapportages per beroepsgroep

U vindt hieronder per beroepsgroep de jaarrapportages die we door de jaren heen (in opdracht) hebben gemaakt:

Jaarcijfers uit de registratie van huisartsen (jaarlijks, 2005-lopend)

Onze publicaties van jaarlijkse peilingen vanaf 2005:

Jaarcijfers uit de registratie van verloskundigen (jaarlijks, 2005-lopend)

Onze publicaties van jaarlijkse peilingen vanaf 2005:

Jaarcijfers uit de registraties van fysiotherapeuten (tweejaarlijks, 2005-2012)

Onze publicaties van tweejaarlijkse peilingen over de periode 2005-2012. Sindsdien worden deze peilingen niet gecontinueerd:

Jaarcijfers uit de registratie van oefentherapeuten (tweejaarlijks, 2006-2017)

Onze publicaties van tweejaarlijkse peilingen van 2006 t/m 2017:

Jaarcijfers uit de registratie van ergotherapeuten (vanaf 2006, op aanvraag)

Onze publicaties van peilingen van 2006, 2011, 2014 en 2018 (op aanvraag):

Vooruit kijken2. Arbeidsmarktanalyses: trends en ontwikkelingen per beroepsgroep

In de gezondheidszorg zijn veel uitdagingen als het gaat om deze toekomstbestendig te maken. Voor verschillende beroepsgroepen in de zorg brengen wij de arbeidsmarkt in kaart, denk aan:

 • huisartsen
 • medisch specialisten
 • fysiotherapeuten
 • diëtisten
 • tandartsen
 • huidartsen
 • optometristen
 • artsen geestelijke gezondheidszorg
 • tandartsassistenten
 • POH's

We signaleren ontwikkelingen en trends in de arbeidsmarkt. Hiervoor vergelijken we allereerst de meest recente jaarcijfers (zie punt 1 hiervoor) met die van eerdere jaren. Ook analyseren we de oorzaken en gevolgen ontwikkelingen die spelen en schetsen we mogelijke toekomstscenario's voor de werkzaamheid van de beroepsgroep.

Soorten arbeidsmarktanalyses 

Per gewenste beroepsgroep maken we onder andere:

 • trendrapportages (ontwikkelingen)
 • capaciteitsramingen: verloop in beroepsgroepen, waar en hoe werken beginnende professionals het liefst
 • toekomstverkenningen
 • knelpuntanalyses

Resultaat: arbeidsmarktanalyses

Bij Publicaties Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg vindt u al onze publicaties over arbeidsmarktonderzoek bij elkaar.

Direct naar ons verzamelde onderzoek over huisartsenzorg in de regio

Omdat het onderzoek van de arbeidsmarkt in de regionale huisartsenzorg dermate uitgebreid is, hebben we alle informatie en publicaties hierover tevens op een aparte pagina geplaatst, getiteld Arbeidsmarkt huisartsenzorg per regio.

Uniek: Nivel- capaciteitsramingsmodel

Een belangrijk deel van ons capaciteitsonderzoek betreft de vraag naar de aansluiting tussen opleiding en praktijk: leiden we de juiste professionals op en sluiten de opleidingen net zo goed aan bij de praktijk als de professional bij de zorgvraag zou moeten aansluiten? Hiervoor maken we gebruik van ons universeel toepasbare ramingsmodel om de toekomstig benodigde capaciteit aan zorgprofessionals te berekenen, alsmede de daarvoor benodigde instroom in de opleidingen voor zorgberoepsgroepen. Het rekenmodel is door het Nivel zelf ontwikkeld, in samenwerking met het Capaciteitsorgaan. Het wordt internationaal gezien als ‘best practice’: in vergelijking met modellen die andere landen gebruiken is het meer vraaggestuurd en beleidsrijker.

Samenwerking met vele partijen

Open het uitklapmenu om alle partijen te zien met wie wij samenwerken

Opdrachtgevers arbeidsmarktonderzoek met onze Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie
 • Nederlands Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
 • Nederlandse Vereniging voor kindergeneeskunde
 • Vereniging Klinische Genetica Nederland
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
 • Nederlandse Vereniging Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van Hoofd-Halsgebied
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose
 • Nederlands Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
 • Vereniging voor Klinische Neurofysiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie

 

Onderzoek (laten) doen met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn Onderzoek laten doen met Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg

U kunt voor uw wetenschappelijke onderzoek ook steekproefadressen laten trekken uit de beroepenregistraties van huisartsen. Het is ook mogelijk om een regionale uitsplitsing van de beroepenregistraties aan te vragen. Met onze expertise kunnen wij voor uw organisatie of beroepsvereniging analyses maken en/of aanvullend onderzoek doen. Daar zijn wel kosten aan verbonden. Aanvragen voor het versturen van mailingen en andere commerciële activiteiten nemen we niet in behandeling.

Privacybescherming

We hechten veel waarde aan de privacy van mensen en organisaties die deelnemen aan onze registraties. Om deze te waarborgen hebben we het Privacyreglement Registraties Beroepsbeoefenaren in de Gezondheidszorg opgesteld. Hierin staat welke gegevens we verzamelen, hoe we ze beheren, welke gegevens we eventueel aan derden verstrekken en wat de rechten zijn van de geregistreerde deelnemers. We houden ons aan de Code Goed Gedrag, opgesteld door de Federa, oftewel de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV).

Meer weten?Meer weten?

Hiernaast en op de onderliggende pagina's treft u verschillende publicaties, projecten en nieuwsberichten over ons onderzoek aan, die u een beeld geven wat we zoal (kunnen) doen.

Batenburg, R. Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg: cijfers arbeidsmarkt. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 24-05-2023; geraadpleegd op 03-06-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/beroepenregistraties-gezondheidszorg
Thema