Organisatie van zorg op afstand in coronatijd (mei - okt 2020)

Nivel-dossier Corona

In corona-uitbraak zorgde in 2020 voor toenemende druk op de huisartsenpraktijken. Het Nivel onderzocht de effecten van de genomen maatregelen rondom corona op de invoering van digitale vormen van zorg en de bestendigheid ervan.

In de huisartsenpraktijk heeft het gebruik van e-health-toepassingen een vlucht genomen. Ook voor de organisatie van het werk zijn digitale oplossingen bedacht. Wat zijn de ervaringen hiermee? En hebben deze vormen van digitale zorg een blijvend karakter?

Onderzoeksresultaten: reeks factsheets mei - okt 2020Onderzoeksresultaten: reeks factsheets mei - okt 2020

Uit ons onderzoek zijn de volgende publicaties uit de reeks ‘Organisatie van zorg op afstand in coronatijd’ voortgekomen:

DoelenDoelen

De doelen van het onderzoeksproject zijn vervat in verschillende onderzoeksvragen:

 1. Gebruik e-health: we bieden inzicht in het gebruik van e-health-toepassingen in huisartspraktijken vanuit het perspectief van zorgverleners én zorggebruikers, namelijk dat van chronisch zieken en dat van de gemiddelde Nederlander.
 2. Organisatie e-health: we brengen in kaart hoe huisartsenpraktijken qua organisatie omgaan met e-health: reorganiseren ze intern dan wel extern? Doen ze dit dan op tijdelijke basis of zal het blijvend zijn? Wat betekent dit voor hun patiënten?
 3. Inventarisering websites huisartsenpraktijken: we maken een inventarisatie van de informatie op websites van huisartsenpraktijken over corona.
 4. Onderzoek langetermijnmaatregelen e-health: we onderzoeken hoe huisartsenpraktijken omgaan met de genomen en te nemen langetermijnmaatregelen rondom de coronapandemie.

nderzoeksproject: Toename van e-health-gebruik in de huisartsenpraktijk door de coronapandemie, tijdelijk of blijvend?

MethodenMethoden

Voor ons onderzoek zetten we verschillende middelen en methoden in:

 1. Huisartsenpraktijken-enquête: we gebruiken de resultaten uit de breed opgezette praktijkenquête (zie hiervoor).
 2. Peilingen: binnen het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) bevragen we 3.500 mensen met een somatische chronische ziekte en/of langdurige lichamelijke beperking naar hun ervaring met e-health tijdens de coronapandemie.
  Ook peilen we onder 1.500 panelleden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg wat de ervaringen zijn met e-health sinds de corona-uitbraak en in hoeverre deze situatie hun reguliere zorgvraag heeft beïnvloed.
 3. Scraping: we inventariseren de informatie over corona die we aantreffen op websites van huisartsenpraktijken. Hiervoor gebruiken we een zelf ontwikkelde tool waarmee we de web-informatie van alle huisartspraktijken in Nederland automatisch en gestructureerd kunnen verzamelen en analyseren.
 4. Open, semigestructureerde interviews: we vragen zorgverleners in huisartsenpraktijken te vertellen hoe zij omgaan met genomen en te nemen langetermijnmaatregelen rondom de coronapandemie.

Kracht van de Nivel-panels en -databases in coronatijd

 • Onze panels en databases zijn landelijk representatief en daarmee geschikt om trends en ontwikkelingen in de zorg in Nederland te monitoren.
 • Juist nu dit zo van belang is, kunnen we ze snel inzetten, om de versnelde implementatie van bijvoorbeeld e-health in kaart te brengen onder zorgverleners en patiënten in de huisartsenzorg.
 • Doordat we beschikken over vele data die jaren teruggaan, kunnen we veranderingen in werkwijzen en het gebruik van hulpmiddelen (zoals e-health) ten opzichte van voorgaande jaren vaststellen.

Over het onderzoeksprojectOver het onderzoeksproject

De basis van het onderzoek vormt een grootschalige huisartsenpraktijken-enquête. De vragenlijst, bestemd voor alle huisartsenpraktijken in Nederland, is afgestemd met de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG). De enquête is eind april 2020 voor de eerste keer gehouden (respons 35%; 1443 huisartsenpraktijken). Begin juli 2020 wordt deze nogmaals uitgezet. Daarnaast maken we gebruik van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg en Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG), waarbinnen we peilingen uitvoeren. Ook houden we interviews met zorgverleners en gebruiken we de methode ‘scraping’ voor ons gestructureerde websitepagina-onderzoek.

In dit project voeren we uit in opdracht van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het RIVM en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), met wie we ook nauw samenwerken.

Meer weten?Meer weten?

Neem contact op met de onderzoekers via huisartsen.corona@nivel.nl, of neem contact op met een van de contactpersonen (rechts).

 

Tuyl, L. van. Organisatie van zorg op afstand in coronatijd (mei - okt 2020). Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 10-04-2024; geraadpleegd op 23-05-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksprogrammas/infectieziekten-eerste-lijn/dossier-corona/ons-onderzoek-eerste-coronajaar/pijler-3-impact-corona-zorg/organisatie-zorg-op-afstand
Gegevensverzameling