Nivel Beroepenregistraties in de Zorg - cijfers over zorgberoepen

Met onze beroepenregistraties monitoren we van vele beroepsgroepen in de zorg de loopbanen. De resultaten van ons onderzoek kunnen worden gebruikt door beleidsmakers op regionaal en landelijk niveau.

Inhoud – Nivel Beroepenregistraties in de Zorg - cijfers over zorgberoepen

Nivel Beroepenregistraties in de Zorg maakt deel uit van de kennisinfrastructuur van het Nivel, die bestaat uit panels, nationale databases en monitors. Met deze kennisinfrastructuur kan het Nivel relevante informatie leveren vanuit verschillende perspectieven: dat van patiënten, cliënten en burgers, dat van de zorgaanbieders en dat van de organisatie van de zorg.

Personeelsknelpunten in uw praktijk aanpakken? Ga naar ons Skillmix-instrument (kosteloos)!

Skillmix
Skillmix-instrument in 1 minuut

Werkzaam in een huisartsenpraktijk, huisartsenspoedpost (HAP), huisartsendienstenstructuur (HDS), samenwerkingsverband, (regionale) zorggroep, gezondheidscentrum? Het Skillmix-instrument biedt u:

 1. inzicht in de skillmix van uw personeel en bijbehorende knelpunten
 2. spiegelinformatie: uw organisatie afgezet tegen vergelijkbare
 3. inzicht in de verwachte zorgvraag van uw voorziening over 5 jaar
 4. toekomstbestendige oplossingsrichtingen qua personeelsbezetting

Een arbeidsmarkt in evenwicht, waar vraag en aanbod kwantitatief en kwalitatief op elkaar aansluit, levert betere zorg op. Met ons onderzoek op basis van beroepenregistraties beogen we hier een bijdrage aan te leveren; de resultaten van ons onderzoek bieden handvatten aan beleidsmakers op regionaal en landelijk niveau.

Nivel icoon registratiesTwee soorten cijfers: beroepsgroepen en arbeidsmarkten

De resultaten van de analyses op basis van beroepenregistraties vallen uiteen in 2 soorten, die we hierna toelichten:

 1. Jaarcijfers van kenmerkende aspecten per beroepsgroep (‘stand-van zaken’)
  Kenmerken als grootte van de beroepsgroep, samenstelling (leeftijd, man-vrouw), werkzaamheid (hoe lang werkt men in het beroep; hoeveel uren per week werkt men) enz.
 2. Arbeidsmarktanalyses per beroepsgroep (‘trends en ontwikkelingen’)
  knelpuntanalyses, capaciteitsramingen en toekomstverkenningen

1. Jaarcijfers van vele beroepsgroepen in de zorg (vrij toegankelijk)1. ‘Stand van zaken’: jaarcijfers van kenmerkende aspecten per beroepsgroep

We scheppen elk jaar een beeld van een zorgberoep aan de hand van de registraties die wij ontvangen van aangesloten praktijken. Het verzamelen van de gegevens doen we via online enquêtes, door websites van zorgverleners te raadplegen en door gegevens van derden te gebruiken. Onze analyses bevatten informatie over langere perioden. Per zorgberoep stellen we cijfers vast over:

 • hoeveel mensen in de beroepsgroep werkzaam zijn
 • hoeveel uur ze werken
 • binnen wat voor praktijk ze werken
 • of ze zelfstandig te werken of in loondienst
 • hoe de personeelssamenstelling (‘skillmix’) van praktijken in de eerste lijn eruit ziet

Resultaat: rapportages ‘Jaarcijfers uit de registraties van …’ (brochures)

U vindt per geanalyseerde beroepsgroep de jaarcijfers die we door de jaren heen (in opdracht) hebben gemaakt. Zo beschikken we over huisartsengegevens vanaf 1975 huisartsenpraktijkengegevens vanaf 2006.

Jaarcijfers uit de registratie van huisartsen ('brochures', jaarlijks, 2005-lopend)

Onze publicaties van jaarlijkse peilingen vanaf 2005:

Jaarcijfers uit de registratie van verloskundigen (jaarlijks, 2005-lopend)

Onze publicaties van jaarlijkse peilingen vanaf 2005:

Jaarcijfers uit de registraties van fysiotherapeuten (tweejaarlijks, 2005-2012)

Onze publicaties van tweejaarlijkse peilingen over de periode 2005-2012. Sindsdien worden deze peilingen niet gecontinueerd:

Jaarcijfers uit de registratie van oefentherapeuten(tweejaarlijks, 2006-2017)

Onze publicaties van tweejaarlijkse peilingen van 2006 t/m 2017:

Jaarcijfers uit de registratie van ergotherapeuten (vanaf 2006, op aanvraag)

Onze publicaties van peilingen van 2006, 2011, 2014 en 2018 (op aanvraag):

2. ‘Trends en ontwikkelingen’: arbeidsmarktanalyses per zorgberoep

In de gezondheidszorg zijn veel uitdagingen als het gaat om deze toekomstbestendig te maken. Voor vele beroepsgroepen in de zorg brengen wij de arbeidsmarkt in kaart, zoals:

 • huisartsen:
  Onze analyses van de arbeidsmarkt in de regionale huisartsenzorg
  zijn talrijk. Daarom zijn ze op een aparte pagina opgenomen:
  Arbeidsmarkt huisartsenzorg per regio.
 • POH's
 • medisch specialisten
 • artsen geestelijke gezondheidszorg
 • huidartsen
 • tandartsen
 • tandartsassistenten
 • mondhygiënisten
 • diëtisten
 • fysiotherapeuten

Onze analyses van de arbeidsmarkten in de zorg omvatten onder andere het maken van:

 • Trendrapportages: welke ontwikkelingen zien we in het zorgberoep over de jaren heen. We analyseren de oorzaken en gevolgen van ontwikkelingen in het beroepsveld. Hiervoor vergelijken we de meest recente jaarcijfers van de beroepsgroep (zie punt 1 hiervoor) met die van eerdere jaren.
 • Toekomstverkenningen: hoe ziet de arbeidsmarkt van de beroepsgroep er over bijvoorbeeld 5, 10 of 20 jaar uit.
 • Capaciteitsramingen (beroepskrachtenplanningen): met ons universeel toepasbare Nivel Ramingsmodel berekenen we de toekomstig benodigde capaciteit aan zorgprofessionals en de daarvoor benodigde instroom in de opleidingen voor de beroepsgroepen in de zorg
 • Knelpuntanalyses: we bieden inzicht in het verloop in de beroepsgroep, in waar en hoe beginnende professionals het liefst werken.

Resultaat: publicaties van arbeidsmarktanalyses

Bij Publicaties Beroepenregistraties in de Zorg vindt u al onze publicaties over arbeidsmarktonderzoek bij elkaar.
 

Uniek: Nivel Capaciteitsramingsmodel

Nivel Capaciteitsramingsmodel
Blik op ons unieke rekenmodel

Een groot deel van ons capaciteitsonderzoek betreft de vraag naar de aansluiting tussen opleiding en praktijk: leiden we de juiste professionals op en sluiten de opleidingen inhoudelijk aan bij de praktijk? Hiervoor maken we gebruik van ons universeel toepasbare ramingsmodel om de toekomstige benodigde capaciteit aan zorgprofessionals te berekenen, en de daarvoor benodigde instroom in de opleidingen voor zorgberoepsgroepen.
Het rekenmodel is ontwikkeld door het Nivel, samen met het Capaciteitsorgaan. Het wordt internationaal gezien als ‘best practice’: in vergelijking met modellen die andere landen gebruiken is het meer vraaggestuurd en beleidsrijker.

Nivel icoon samenwerkingSamenwerking met vele partijen

Open het uitklapmenu om alle partijen te zien met wie wij samenwerken

Opdrachtgevers arbeidsmarktonderzoek met onze Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie
 • Nederlands Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
 • Nederlandse Vereniging voor kindergeneeskunde
 • Vereniging Klinische Genetica Nederland
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
 • Nederlandse Vereniging Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van Hoofd-Halsgebied
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose
 • Nederlands Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
 • Vereniging voor Klinische Neurofysiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie

Onderzoek laten doen met Beroepenregistraties in de GezondheidszorgOnderzoek laten doen met Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg

U kunt voor uw wetenschappelijke onderzoek ook steekproefadressen laten trekken uit de beroepenregistraties van huisartsen. Het is ook mogelijk om een regionale uitsplitsing van de beroepenregistraties aan te vragen. Met onze expertise kunnen wij voor uw organisatie of beroepsvereniging analyses maken en/of aanvullend onderzoek doen. Daar zijn wel kosten aan verbonden. Aanvragen voor het versturen van mailingen en andere commerciële activiteiten nemen we niet in behandeling.

Privacybescherming

We hechten veel waarde aan de privacy van mensen en organisaties die deelnemen aan onze registraties. Om deze te waarborgen hebben we het Privacyreglement Registraties Beroepsbeoefenaren in de Gezondheidszorg opgesteld. Hierin staat welke gegevens we verzamelen, hoe we ze beheren, welke gegevens we eventueel aan derden verstrekken en wat de rechten zijn van de geregistreerde deelnemers. We houden ons aan de Gedragscode Gezondheidszorgonderzoek, opgesteld door Coreon (Commissie Regelgeving Onderzoek).

Meer weten?Meer weten?

Hiernaast en op de onderliggende pagina's treft u verschillende publicaties, projecten en nieuwsberichten over ons onderzoek aan, die u een beeld geven wat we zoal (kunnen) doen.

 • Wilt u meer weten over arbeidsmarktonderzoek of beroepskrachtenplanning of wilt u een onderzoek laten uitvoeren? Neem dan contact op met prof. dr. Ronald Batenburg via 030-2729861 of per mail via r.batenburg@nivel.nl
 • Wilt u meer weten over de kenmerkende aspecten uit de beroepenregistraties, het trekken van steekproeven en het aanvragen van statistieken, dan kunt u contact opnemen met drs. Raymond Kenens via 030-2729744 of per mail via r.kenens@nivel.nl
Batenburg, R. Nivel Beroepenregistraties in de Zorg - cijfers over zorgberoepen. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 03-07-2024; geraadpleegd op 18-07-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/nivel-beroepenregistraties-zorg