Cijfers logopedisten - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

We bieden inzicht in het zorgproces, de zorginhoud, de zorgevaluatie en de kenmerken van patiënten die worden behandeld door de logopedist in de eerstelijnsgezondheidszorg.

LogopedistRol logopedist in de eerstelijnszorg
Logopedie is het paramedisch vakgebied dat zich richt op het diagnosticeren en behandelen van klachten op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Een grote groep logopedisten is werkzaam in de eerstelijnszorg. Verder zijn logopedisten onder andere werkzaam in het speciaal (basis)onderwijs, de preventieve logopedie en de intramurale gezondheidszorg.
Meer informatie vindt u bij het Beroepsprofiel van de Logopedist, opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

Wat valt op, als we alle cijfers op de onderliggende pagina's overzien:
 

Kernpunten logopedie 2019

Patiëntkenmerken

 • 57% van de patiënten die een logopedist bezoekt is van het mannelijke geslacht; 44% van de patiënten is tussen de 4 en 7 jaar oud.

Aanmelding

 • Verreweg de meeste patiënten komen bij de logopedist terecht via een verwijzing (82%).
 • Van alle patiënten in 2019 van wie bekend is dat zij via een verwijzer zijn gekomen (n=1.022), kwam het grootste deel met een verwijzing van de huisarts (81%).

Omvang zorggebruik

 • Patiënten bij de logopedist hadden in 2019 gemiddeld 15 consulten.
 • 94% van de behandelingen betrof een reguliere behandeling logopedie.

Gezondheidsproblemen

 • Taalontwikkelingsstoornissen (44%) en articulatiestoornissen (21%) komen het meest voor.
 • Het aandeel patiënten met een taalontwikkelingsstoornis is toegenomen in de afgelopen jaren, terwijl het aandeel patiënten met een articulatiestoornis is afgenomen.

Evaluatie behandelingen

 • Bij 65% van de patiënten van wie de behandeling was afgelopen, werd de behandeling beëindigd omdat het behandeldoel bereikt was.


Doel, resultaten en kernactiviteitenBron: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Voor ons onderzoek maken we gebruik van de gegevens die logopediepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn ons leveren. Dit betreffen zorggegevens van logopedisten met een eigen praktijk en logopedisten werkzaam bij een praktijkhouder.

 • Verantwoording werkwijze vaststellen cijfers: bij Methode vaststellen cijfers logopedisten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.
   
 • Cijfers 2019: de cijfers over het zorggebruik in 2019 zijn gebaseerd op de dossiers van 23.042 patiënten die zijn behandeld - in totaal - in 95 logopediepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.
Alle rapporten: 'Zorg door de logopedist in de eerste lijn'- jaarcijfers en achtergrondinformatie


Onderzoek (laten) doen met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn Gegevens aanvragen
Wilt u zelf gegevens van onze registraties gebruiken voor onderzoek?

Meijer WM, Verberne L, van Dijk L. Cijfers logopedisten - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn [internet]. 2020 [Laatst gewijzigd op 22-10-2020; geraadpleegd op 23-10-2020]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-logopedisten