Cijfers logopedisten - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

We bieden inzicht in het zorgproces, de zorginhoud, de zorgevaluatie en de kenmerken van patiënten die worden behandeld door de logopedist in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Wat valt op?Vakgebied logopedie
Logopedie is het paramedisch vakgebied dat zich richt op het diagnosticeren en behandelen van klachten op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Een grote groep logopedisten is werkzaam in de eerstelijnszorg. Verder zijn logopedisten onder andere werkzaam in het speciaal (basis)onderwijs, de preventieve logopedie en de intramurale gezondheidszorg. Meer informatie vindt u bij het Beroepsprofiel van de Logopedist, opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).
 

Kernpunten logopedie 2019
Wat valt op, als u de verschillende overzichten op de onderliggende pagina's bekijkt?

  • Patiëntkenmerken: 57% van de patiënten die een logopedist bezoekt is van het mannelijke geslacht; 44% van de patiënten is tussen de 4 en 7 jaar oud.
  • Aanmelding: verreweg de meeste patiënten (82%) komen bij de logopedist terecht via een verwijzing (82%).
  • Omvang zorggebruik: patiënten bij de logopedist hadden in 2019 gemiddeld 15 consulten. 94% van de behandelingen betrof een reguliere behandeling logopedie.
  • Gezondheidsproblemen: taalontwikkelingsstoornissen (44%) en articulatiestoornissen (21%) komen het meest voor. Het aandeel patiënten met een taalontwikkelingsstoornis is toegenomen in de afgelopen jaren, terwijl het aandeel patiënten met een articulatiestoornis is afgenomen.
  • Evaluatie behandelingen: bij 65% van de patiënten van wie de behandeling was afgelopen, werd de behandeling beëindigd omdat het behandeldoel bereikt was.


Doel, resultaten en kernactiviteitenBron: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Voor ons onderzoek maken we gebruik van de gegevens die logopediepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistaraties Eerste Lijn ons leveren. We beschikken hiermee over de zorggegevens van logopedisten met een eigen praktijk en die van logopedisten in loondienst van een praktijkhouder. In totaal beschikken we over zorggegevens van:

  • 23.042 patiënten logopedie in 2019
  • die zijn behandeld - in totaal - in 95 logopediepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.


Vrijwilligheid en privacyPrivacybescherming
Alle data die bij het Nivel binnenkomen zijn anoniem en niet herleidbaar tot specifieke patiënten of zorgverleners. We besteden bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. In ons privacyreglement staat precies omschreven welke gegevens we gebruiken en hoe we daarmee omgaan. We houden ons aan de Code Goed Gedrag, opgesteld door de Federa, oftewel de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV).


Onderzoek (laten) doen met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn Gegevens aanvragen
Wilt u zelf gegevens van onze registraties gebruiken voor onderzoek?

Meijer W, Verberne L, van Dijk L. Cijfers logopedisten - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn [internet]. 2020 [Laatst gewijzigd op 23-09-2020; geraadpleegd op 28-09-2020]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-logopedisten