Zorg verleend door de logopedist - aard en omvang

Uit de registraties van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Hoeveel patiënten - mannen, vrouwen, kinderen - bezoeken per jaar de logopedist? Met welke klachten? Hoeveel van hen zijn doorverwezen? En de logopedist; welke gezondheidsproblemen ziet deze het meest? Hoelang duurt een behandeltraject gemiddeld? We geven inzicht in de zorg die de logopedist biedt, op basis van de registraties uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Deze kerncijfers zijn opgesteld op in opdracht van het ministerie van VWS en worden ingezet in beleid.

LogopedistDe logopedist in de eerstelijnszorg

Logopedie is het paramedisch vakgebied dat zich richt op het diagnosticeren en behandelen van klachten op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Een grote groep logopedisten is werkzaam in de eerstelijnszorg. Verder zijn logopedisten onder andere werkzaam in het speciaal (basis)onderwijs, de preventieve logopedie en de intramurale gezondheidszorg. Meer informatie vindt u bij het Beroepsprofiel van de Logopedist, opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). 

LogopedistVerleende zorg door de diëtist, in cijfers

We presenteren de kerncijfers logopedische zorg in de vorm van 'kernpunten'. De cijfers vindt u ook in het rapport Zorg door de logopedist in de eerste lijn: jaarcijfers 2021 en trendcijfers 2019-2021. Hierin worden ze - samen met vele andere kerncijfers - beeldend gepresenteerd in grafieken en tabellen, en voorzien van duiding.

Let op: sinds 2021 zijn de cijfers in Nivel-rapportage met jaarcijfers ander opgebouwd

In voorgaande jaren werden de jaarcijfers uitsluitend berekend over de consulten van het betreffende kalenderjaar. In de analyses van de cijfers vanaf 2021 is gekeken naar behandelepisodes van dat kalenderjaar waarbij alle consulten van zo'n episode worden meegenomen, ook die consulten die al eerder dan het kalenderjaar plaatsvonden. Een behandelepisode is hierbij gedefinieerd als: ‘de periode tussen het eerste en laatste moment dat de patiënt voor een bepaald gezondheidsprobleem de logopedist consulteert’. Dit geeft een realistischere weergave van de praktijk. Vanwege deze wijzigingen zijn de cijfers vanaf 2021 niet meer te vergelijken met rapportages van 2020 of eerder. Om toch uitspraken te kunnen doen over trends zijn bij het jaarrapport van 2021 ook de cijfers van 2019 en 2020 volgens de nieuwe methode berekend.

Kernpunten logopedische zorg, 2021 en voorgaande jaren

Uit: Zorg door de logopedist in de eerste lijn: jaarcijfers 2021 en trendcijfers 2019-2021.
Bron: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn; de registraties van deelnemende logopedisten

Patiëntkenmerken

  • Patiënten in de leeftijdscategorie 4-7 jaar vormen, met bijna de helft (43%), de grootste patiëntgroep.
  • Ruim 57% van de patiënten bij de logopedist is van het mannelijke geslacht.
  • Procentueel zijn er meer jonge jongens (0-7 jaar; 61%) onder behandeling bij de logopedist dan jonge meisjes (0-7 jaar; 49%).

Prestatiecodes

  • In 2021 is er informatie beschikbaar over 760.981 prestatiecodes.
  • Ruim 90% van de geregistreerde verrichtingen in 2021 betreft een individuele zitting reguliere logopedie.

Nieuw gestarte zorg

  • In 2021 zijn 20% van de nieuwe behandelepisodes gestart op basis van Directe Toegankelijkheid Logopedie.
  • Bij kinderen zijn de diagnoses taalontwikkelingsstoornis en articulatiestoornis meest frequent waargenomen. Bij volwassenen zijn de diagnoses stoornis in stemproductie en stoornis in de (senso-)motoriek waargenomen.

Afgesloten zorg

  • In 2021 is het gemiddeld aantal behandelingen per behandelepisode 15 zittingen.
  • Driekwart van de behandelepisodes wordt afgesloten omdat het behandeldoel is bereikt.

LogopedistArchief: alle jaarrapportages over de zorg verleend door de diëtist

Wilt u de kerncijfers van eerdere jaren bekijken? Open het uitklapmenu hieronder en kies een rapportage.

Alle jaarrapporten 'Zorg door de logopedist in de eerste lijn'- cijfers en achtergrondinformatie

Doel, resultaten en kernactiviteitenBron en verantwoording cijfers logopedisten

Voor ons onderzoek maken we gebruik van de gegevens die logopediepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn ons leveren. Dit betreffen praktijkhouders en logopedisten werkzaam bij een praktijkhouder. De cijfers over het zorggebruik bij logopedisten in 2021 zijn gebaseerd op de dossiers van 45.756 patiënten die zijn behandeld - in totaal - in 155 logopediepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening logopedisten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Meer wetenOnderzoek (laten) doen met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. Wilt u zelf gegevens van onze registraties gebruiken voor onderzoek?

Meijer, W. Zorg verleend door de logopedist - aard en omvang. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 08-06-2023; geraadpleegd op 09-06-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-over-zorgverlening/cijfers-zorgverlening-logopedisten