Monitor Acceptatie coronamaatregelen onder burgers in Nederland (mrt - okt 2020)

Nivel-dossier Corona

In de periode maart, april en mei 2020 heeft het Nivel in totaal vier keer gemeten hoe lang verschillende maatregelen in de aanpak van het coronavirus mochten duren van burgers in Nederland. In oktober is deze meting nog een vijfde keer gedaan, aan de hand van vragenlijstonderzoek onder leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

In de periode 30 maart - 17 mei 2020 hebben we - op verzoek van het ministerie van VWS - de acceptatie van coronamaatregelen door burgers in Nederland gemonitord. Hiertoe hebben we op vier meetmomenten (in week 14, 16, 18 en 20) dezelfde online vragenlijst gestuurd naar leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Tussen 15 en 22 oktober 2020 hebben we deze meting herhaald; we hebben dezelfde vragenlijst voor nogmaals verstuurd voor een vijfde meetmoment. Op deze pagina zijn de belangrijkste resultaten van al deze metingen opgenomen. Over de eerste vier meetmomenten treft u bovendien een samenvatting en conclusie aan.

Meetmoment 5 acceptatie coronamaatregelen (15 okt - 22 okt 2020)Meetmoment 5 acceptatie coronamaatregelen (15 okt - 22 okt 2020)

De scores op de vragenlijst geven het volgende weer:

Meetmoment 5

Meetmomenten 1 t/m 4 acceptatie coronamaatregelen (30 mrt - 17 mei 2020)Meetmomenten 1 t/m 4 acceptatie coronamaatregelen (30 mrt - 17 mei 2020)

Wat valt op (zie ook de factsheet met overkoepelende conclusies): 

Overkoepelende conclusies na vier meetmomenten (30/3 - 17/5)
Over het algemeen accepteren burgers in Nederland de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

 • Het draagvlak voor hygiënemaatregelen, zoals het wassen van de handen, is het grootst en dit is gedurende het onderzoek verder gestegen.
 • Voor het verbod op bezoek in verpleeghuizen is meer verdeeldheid.
 • De versoepeling van de maatregelen vanaf 11 mei sluit aan bij afgenomen draagvlak voor deze maatregelen.
 • Het draagvlak voor de coronamaatregelen verschilt naar geslacht en naar leeftijdsgroep.
 • Het draagvlak voor de meeste maatregelen blijft groot onder alle groepen in de samenleving.

De metingen zijn alle verricht voor 18 mei 2020. Ontwikkelingen na die tijd omtrent versoepeling van de coronamaatregelen en de omgang hiermee zijn niet in meegenomen in dit onderzoek.

Meer in detail: wat valt op bij het overzien van de ingevulde vragenlijsten bij de vier feitenbladen:

 1. Draagvlak hygiënemaatregelen is hoog en neemt toe (vraag 1 en 2)
  Bij de genomen hygiënemaatregelen – goed je handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken, geen handen schudden – neemt het percentage mensen dat zegt dat deze zolang als nodig is mogen duren over de hele periode toe (naar 85% en 83%).
   
 2. Draagvlak thuisblijfmaatregel bij klachten: toename (vraag 3)
  Voor thuisblijven bij koorts en/of milde verkoudheidsklachten zien we een stijging in het percentage. Het draagvlak voor deze maatregel neemt nog steeds toe (van 72% naar 79%).
   
 3. Draagvlak maatregelen tegen groepsvorming (vraag 4 t/m 11): wisselend
  Ook voor het afgelasten van bijeenkomsten en evenementen is een (lichte) stijging in het draagvlak te zien (van 70% naar 74%). Voor 1,5 meter afstand houden en het verbod op groepsvorming in de publieke ruimte zien we na een lichte daling, in de laatste meting een lichte stijging in het draagvlak. Het draagvlak voor deze maatregelen schommelt.
  Echter, als het gaat om zoveel mogelijk thuisblijven en het sluiten van scholen, eet- en drinkgelegenheden en publieke locaties zoals musea en sportclubs, zien we een significante daling in het percentage mensen dat zegt dat deze maatregel zolang als nodig is mag duren. Het draagvlak voor deze maatregelen neemt af over de hele periode, 53% tot 56% vindt dat deze maatregelen zo lang als nodig mogen duren.
   
 4. Draagvlak verbod op bezoek verpleeghuizen: fifty-fifty (vraag 15)
  Vanaf meetmoment 3 (30/3 – 5/4) is gemeten wat burgers vinden van het verbod om op bezoek te gaan in verpleeghuizen. Het draagvlak is niet veranderd tussen meetmoment 3 en 4. Minder dan de helft van de ondervraagden blijkt het hiermee eens te zijn (45%) en 11% is tegen deze maatregel.  

Alle publicaties met meetmomenten acceptatie van de coronamaatregelen door burgersAlle publicaties met meetmomenten acceptatie van de coronamaatregelen door burgers

Alle metingen, zowel tijdens de eerste coronagolf als de tweede, zijn de volgende:

Methode: vragenlijstonderzoekMethode: vragenlijstonderzoek

De vragenlijst over de acceptatie van de genomen maatregelen in de aanpak van het coronavirus is vier keer afgenomen, bij zo’n 3260 leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg, de respons was tussen de 2650 en 2726 personen. Het onderzoek voeren we uit op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en is onderdeel van een monitor naar coronagerelateerde percepties, die loopt van week 9 tot week 20. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw.

Over het Nivel Consumentenpanel GezondheidszorgOver het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg

Met het Consumentenpanel Gezondheidszorg onderzoekt het Nivel hoe burgers in Nederland denken over de gezondheidszorg en wat hun ervaringen zijn met die zorg. Deze informatie wordt verzameld in peilingen. Peilingen zijn vragenlijsten die schriftelijk en/of via internet worden afgenomen. Het panel bestaat momenteel uit ongeveer 12.000 personen van 18 jaar en ouder. Van deze panelleden is een groot aantal achtergrondkenmerken bekend, zoals leeftijd, geslacht en opleidingsniveau.

Privacy
De gebruikte methode voor het verzamelen van de gegevens voldoet aan de verplichte Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacy van de panelleden is hierbij gegarandeerd.

 

Jong, J., Brabers, A. Monitor Acceptatie coronamaatregelen onder burgers in Nederland (mrt - okt 2020). Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 10-04-2024; geraadpleegd op 12-06-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksprogrammas/infectieziekten-eerste-lijn/dossier-corona/ons-onderzoek-eerste-coronajaar/pijler-2-impact-corona-bevolking/monitor-acceptatie-coronamaatregelen-burgers
Gegevensverzameling