Zorgverlener vrouw

De jaarlijkse kerncijfers over zorggebruik in Nederland leveren we in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Al onze cijfers publiceren we op de Nivel-website.


Cijfers over de zorgverlening in de eerste lijnDeelnemende eerstelijns zorgaanbieders
We verzamelen en analyseren de zorggegevens die de verschillende disciplines in de eerstelijnszorg, verspreid over het land, routinematig vastleggen in hun digitale patiënteninformatiesysteem:


Methoden Nivel Zorgregistraties Eerste LijnMethoden vaststellen jaarcijfers zorgverlening
Hoe komen de kerncijfers precies tot stand? Hoe zorgen we ervoor dat ze representatief zijn? Ga naar Methoden vaststellen cijfers zorgverlening, waar we per zorgdiscipline informatie geven over:

  • de omvang van de gegevensverzameling en geografische spreiding
  • de representativiteit van de cijfers
  • de inhoud van de gegevensverzameling (welke gegevens verzamelen we)
  • de manier waarop we de gegevens verzamelen
  • de berekening van de cijfers
  • de kwaliteitscontrole op de cijfers

Privacybescherming
Alle data die bij het Nivel binnenkomen zijn anoniem en niet herleidbaar tot specifieke patiënten of zorgverleners. We besteden bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. In ons privacyreglement staat precies omschreven welke gegevens we gebruiken en hoe we daarmee omgaan. We houden ons aan de Code Goed Gedrag, opgesteld door de Federa, oftewel de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV).


Onderzoek (laten) doen met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn Gegevens aanvragen
Wilt u zelf gegevens van onze registraties gebruiken voor onderzoek?

Cijfers over zorgverlening - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn [internet]. 2021 [Laatst gewijzigd op 11-01-2021; geraadpleegd op 25-01-2021]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-over-zorgverlening