Zorg bij de diëtist - aard en omvang

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

We bieden inzicht in het vakgebied van de diëtist: het zorgproces, de zorginhoud, de zorgevaluatie en de kenmerken van patiënten die worden behandeld door de diëtist in de eerstelijnsgezondheidszorg komen hierbij aan bod.

Diëtetiek is het paramedisch vakgebied gericht op voeding en gedrag in relatie tot ziekte en gezondheid. De werkterreinen van de diëtist zijn divers. De grootste groep diëtisten is werkzaam binnen de gezondheidszorg, waarbij de hulpverlening zowel preventief, curatief als palliatief van aard kan zijn.

DietistRol diëtist in de eerstelijnszorg

De diëtist begeleidt de patiënt bij de uitvoering van het advies in de eigen woon- en leefsituatie. Meer informatie vindt u in het document Beroepsprofiel Diëtist, zoals vastgelegd door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD).

Wat valt op, als we de verschillende overzichten op de onderliggende pagina's bekijken:

Kernpunten diëtetiek, 2020 en voorgaande jaren

Patiëntkenmerken

  • Van de patiënten die bij de diëtist komen, is 62% vrouw.
  • De gemiddelde leeftijd is 54 jaar.

Aanmelding

  • Het merendeel van de patiëntenpopulatie komt bij de diëtist met een verwijzing, voornamelijk van de huisarts.
  • In 2020 maakte 6% van de patiënten van de diëtist gebruik van de Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD).

Gezondheidsproblemen

  • Het meestgeregistreerde behandeldoel bij aanvang van de diëtistische behandeling is ‘het beïnvloeden van een ziekte, aandoening of syndroom’ (65%). 

Meetwaarden

  • Ruim 40% van de patiënten bij de diëtist zijn volwassenen met een te  hoog lichaamsgewicht (BMI>25 kg/m2). Het merendeel van deze patiënten heeft bij aanvang van de behandeling extreem overgewicht/obesitas (gemiddelde BMI 33,0 kg/m2).
  • Bij ongeveer de helft van deze patiënten is naast overgewicht/obesitas ook een ander gezondheidsprobleem geregistreerd.

Evaluatie behandelingen

  • In 2020 is bij 3.996 patiënten de behandeling geregistreerd als beëindigd.
  • Bij 55% van hen is de behandeling beëindigd omdat de patiënt uitbehandeld is.
  • Ongeveer een kwart van deze patiënten is op eigen initiatief gestopt met de behandeling.

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsVerantwoording cijfers diëtisten

Alle cijfers komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten diëtisten. Dit betreffen diëtisten met een eigen praktijk, diëtisten in loondienst bij een praktijkhouder en diëtisten werkzaam bij een instelling voor verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). De gegevens die deze diëtisten opnemen in hun elektronisch patiëntendossiers, vormen de basis van onze cijfers. Dit zijn gegevens over gezondheidsproblemen, contacten, behandelingen en uitslagen van diagnostische tests.

Alle jaarrapporten 'Zorg door de diëtist in de eerste lijn' - cijfers en achtergrondinformatie

Meer wetenOnderzoek (laten) doen met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. Wilt u zelf gegevens van onze registraties gebruiken voor onderzoek?

 

Essen, M. van, Meijer, W. Zorg bij de diëtist - aard en omvang. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 24-05-2023; geraadpleegd op 03-06-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-over-zorgverlening/cijfers-zorgverlening-dietisten