Nivel onderzoek

Het Nivel kent drie elkaar aanvullende onderzoeksdomeinen, en daarbinnen elf themagebieden. Deze themagebieden beschrijven we in het onderzoeksprogramma 2018-2021. Daarin staat informatie over onze onderzoeksplannen, onze motivatie en een specifieke beschrijving van onze thema’s, bestaande kennislacunes, kernvragen voor de toekomst en de verbinding die wij maken tussen wetenschap, beleid en praktijk.

Onderzoeksdomeinen:

  • Het perspectief van patiënten, cliënten en burgers: zorg vanuit patiëntenperspectief, zorg en participatie bij chronische aandoeningen, communicatie in de gezondheidszorg;
  • Het perspectief van professionals en zorgorganisaties:kwaliteit en organisatie: huisartsgeneeskundige zorg, farmaceutische zorg, verpleging en verzorging,      arbeids- en organisatievraagstukken in de gezondheidszorg;
  • Het perspectief van het gezondheidszorgsysteem: zorgstelsel en sturing, zorgdata en het lerend zorgsysteem, evaluatie van wet- en regelgeving.

We stellen eens in de vier jaar een nieuw onderzoeksprogramma vast op basis van drie informatiebronnen:

  • Gesprekken met verschillende afdelingen en directies van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en onze andere stakeholders in beleid en praktijk;
  • Verschillende interacties die we tijdens het onderzoeksproces hebben, zoals conferenties, kennissyntheses en overzichtsstudies;
  • Ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek op dit terrein.

Deze externe inbreng zorgt ervoor dat ons onderzoeksprogramma maatschappelijk draagvlak heeft en wetenschappelijk meetelt. We nodigen gesprekspartners nadrukkelijk uit om te reageren op onze onderzoeken. Dat bevordert de maatschappelijke kwaliteit van nieuw op te zetten thema’s en projecten en fungeert ook als tussentijdse evaluatie van het programma en afzonderlijke projecten.

Hoe bewaken we de kwaliteit van onze onderzoeken?
De wetenschappelijke kwaliteit van onze onderzoeken bewaken we zorgvuldig. We volgen gangbare nationale en internationale standaarden en gedragscodes voor wetenschappelijk onderzoek. Zo onderschrijft het Nivel de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. Deze code is met ingang van 1 december 2018 op het onderzoek van het Nivel van toepassing. Onderzoek dat voor die datum van start is gegaan valt onder de Nivel gedragscode wetenschapsbeoefening.
We hebben een eigen kwaliteitssysteem met procedures en werkinstructies waarmee we de kwaliteit van het onderzoeksproces borgen.  Zo kent het Nivel een wetenschappelijke onderzoekersvergadering waarin junioren en senioren de opzet van onderzoeksvoorstellen, rapporten en andere publicaties bespreken om zo de kwaliteit daarvan te verhogen en goed onderzoek te stimuleren.

ISO certificering
Het Nivel is sinds 1999 gecertificeerd volgens de ISO-9001 normen. Dat betekent dat wij als instituut voldoen aan een aantal kwaliteitseisen ten aanzien van onze kernprocessen, de organisatie, de mensen in de organisatie en de partners. Elk jaar worden we daarvoor beoordeeld door middel van een externe audit. Nivel Zorgregistraties eerste lijn is bovendien gecertificeerd voor de ISO 27001 / NEN-7510. Dit is een norm voor Informatiebeveiliging in de zorgsector die algemeen geaccepteerd is in Nederland. Het gaat om het beveiligen van  risico’s ten aanzien van privacy, maar ook om andere verstoringen in de informatievoorziening.

Download de Nivel onderzoeks- en projectvoorwaarden (versie november 2018)