Meerjarig onderzoeksprogramma van het Nivel

Nivel-onderzoek draagt bij aan vernieuwingen en verbeteringen in de gezondheidszorg. Maar hoe doen we onderzoek en op welke thema’s doen we dit?

Elke vier jaar stellen we een nieuw Nivel-onderzoeksprogramma vast; hierin zetten we onze onderzoeksplannen en onze motivatie uiteen. We verantwoorden de plannen door ze te koppelen aan de fundamenten van waaruit wij onderzoek doen. We formuleren kernvragen voor de toekomst en verbinden deze met zowel wetenschappelijke als beleidsmatige als praktijkgerichte invalshoeken op de gezondheidszorg.

RadarNivel-onderzoeksprogramma 2018-2021

In de uitgave van het Nivel-onderzoeksprogramma 2018-2021 (pdf) maakt u kennis met onze en werkwijzen, en ook leest u waar we ons voor inzetten. U kunt de informatie in deze uitgave ook online vinden. Bij Over ons onderzoek vindt u de alles over de uitgangspunten, de uitvoering en de resultaten van ons onderzoek, en over de verspreiding ervan.

Kaft onderzoeksprogramma

Ontwikkelen van ons meerjarig programma: externe inbreng

Voor het ontwikkelen van ons onderzoeksprogramma baseren we ons mede op informatie van externe bronnen. Deze externe inbreng zorgt ervoor dat ons onderzoeksprogramma maatschappelijk draagvlak heeft en wetenschappelijk meetelt:

  • gesprekken met stakeholders: we spreken met verschillende afdelingen en directies van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en onze andere stakeholders in beleid en praktijk
  • interactie tijdens het onderzoeksproces: we vergaren extra informatie tijdens conferenties en gedurende de onderzoekstrajecten met derden, zodat we weten wat er leeft
  • ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek: we volgen de actualiteit en nemen dit mee in ons onderzoek

We nodigen gesprekspartners nadrukkelijk uit om te reageren op onze onderzoeken. Dit bevordert de maatschappelijke kwaliteit van nieuw op te zetten thema’s en projecten en fungeert ook als tussentijdse evaluatie van het programma en afzonderlijke projecten.
 

Onderzoeksprogramma’sOnderzoek vanuit drie perspectieven, onderverdeeld in 13 onderzoeksprogramma's

In het overkoepelende onderzoeksprogramma 2018-2021 is te lezen dat we onderzoek doen vanuit drie elkaar aanvullende perspectieven: dat van patiënten, cliënten en burgers; dat van de zorgaanbieders; dat van de organisatie van zorg. Door deze invalshoeken met elkaar te combineren ontwikkelen we kennis in samenhang en vinden we antwoorden op hedendaagse maatschappelijke vraagstukken in de zorg. In de animatie worden dit toegelicht:

Binnen de drie onderzoeksperspectieven kent het Nivel in totaal dertien onderzoeksprogramma’s, met elk een eigen onderzoeksteam.

Onderzoeksprogramma’s waarin het perspectief van zorggebruikers centraal staatHet perspectief van patiënten, cliënten en burgersHet perspectief van patiënten, cliënten en burgers

In ons onderzoek in dit domein gaat het om de mensen om wie het draait in de zorg. We richten ons op de vraag wat patiënten en cliënten willen en wat ze nodig hebben om een actieve partner in het zorgproces te zijn, of juist om zelfredzaam te zijn. We creëren een duidelijker beeld van kwetsbare situaties en groepen mensen, en van mogelijkheden hier adequaat mee om te gaan. Ons onderzoek helpt om de zorg beter af te stemmen op de behoeften, mogelijkheden en wensen van individuele patiënten.

Onderzoeksprogramma’s waarin het perspectief van de professionals centraal staatHet perspectief van professionals en zorgorganisatiesHet perspectief van professionals en zorgorganisaties

Bij onderzoek vanuit het perspectief van de professionals en zorgorganisaties gaat het niet alleen om de kwaliteit en de organisatie van de zorg, maar ook om zaken als werkbeleving, professionaliteit en krapte op de arbeidsmarkt. Hoge kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid, waardige ouderenzorg, participatie, eigen regie en zelfredzaamheid van burgers zijn belangrijke doelstellingen van overheden én van patiëntenorganisaties en koepelorganisaties in de zorg. Hoe dragen professionals en organisaties hier aan bij, wat zijn effectieve interventies, hoe kan het best worden samengewerkt, welke competenties zijn nodig voor goede zorg, welke professionals zijn eigenlijk nodig en zijn deze professionals ook beschikbaar?

Onderzoeksprogramma’s waarin het perspectief van de organisatie van zorg centraal staatHet perspectief van de organisatie van zorgHet perspectief van de organisatie van zorg

Bij onderzoek vanuit het perspectief van de organisatie van de zorg gaat het om de inrichting van het zorgstelsel en de rol van verzekeraars, overheden en toezichthouders hierbij. Voor ons onderzoek maken we gebruik van scenarioanalyses, van onze Nivel-panels en van de Nivel-beroepenregistraties en -zorgregistraties. Met peilingen onder onze panelleden en workshops met onze experts en stakeholders zijn we optimaal toegerust om nieuwe thema’s te exploreren en de toekomst te verkennen.

SterBewaken van de kwaliteit van ons onderzoek

De wetenschappelijke kwaliteit van onze onderzoeken bewaken we zorgvuldig. We volgen gangbare nationale en internationale standaarden en gedragscodes voor wetenschappelijk onderzoek. Zo onderschrijft het Nivel de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit. Deze code is met ingang van 1 december 2018 op het onderzoek van het Nivel van toepassing. Onderzoek dat voor die datum van start is gegaan valt onder de voorganger hiervan, de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening.

Daarnaast hebben we een eigen kwaliteitssysteem met procedures en werkinstructies, waarmee we de kwaliteit van het onderzoeksproces borgen. Het Nivel kent een wetenschappelijke onderzoekersvergadering, een gremium waarin junioren en senioren de opzet van onderzoeksvoorstellen, rapporten en andere publicaties bespreken om zo de kwaliteit daarvan te verhogen en goed onderzoek te stimuleren.

Vinkje GoedNivel onderzoeks- en projectvoorwaarden

Om de wetenschappelijke kwaliteit van ons onderzoek met derden te waarborgen hebben wij Nivel onderzoeks- en projectvoorwaarden opgesteld. Deze gelden met ingang van 1 november 2018 voor alle (onderzoeks)projecten die het Nivel op grond van een subsidie- of opdrachtrelatie alsdan zal aannemen of daartoe een voorstel zal doen. Onderzoek doen met het Nivel? Bekijk deze voorwaarden.

ISO-certificering
Het Nivel is sinds 1999 gecertificeerd volgens de ISO-9001-normen. Dat betekent dat wij als instituut voldoen aan een aantal kwaliteitseisen ten aanzien van de kernprocessen, de organisatie, de mensen in de organisatie en de partners. Elk jaar worden we hiervoor beoordeeld door middel van een externe audit.
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, onze kennisinfrastructuur op basis van (geanonimiseerde) zorggegevens die huisartsen ons verschaffen, is bovendien gecertificeerd voor de ISO 27001 / NEN-7510. Dit is een norm voor informatiebeveiliging in de zorgsector die algemeen geaccepteerd is in Nederland. Het gaat om het beveiligen van risico’s ten aanzien van privacy, maar ook om andere verstoringen in de informatievoorziening.

 

Nivel Kenniscentrum. Meerjarig onderzoeksprogramma van het Nivel. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 29-07-2021; geraadpleegd op 30-07-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/over-het-nivel/nivel-onderzoek-programma-en-kwaliteitsborging