Juni 2020 - mei 2021: Gevolgen corona in de huisartsenpraktijk

De corona-uitbraak in 2020 zorgde voor toenemende druk op het zorgsysteem, zo ook op de huisartsenzorg. Het Nivel heeft in samenwerking met de NZa in kaart gebracht wat de belasting was voor huisartsenpraktijken, welke ondersteuningsbehoefte er was, welke oplossingen werden gevonden en wat de verwachtingen waren wat betreft uitgestelde zorg.

Gevolgen corona in de huisartsenpraktijk

De verwachting is dat vanwege corona ook de huisartsenzorg steeds verder onder druk komt te staan, zozeer dat de toegang tot acute en uiteindelijk zelfs reguliere zorg in gevaar komen. Het Nivel heeft van juni tot en met oktober 2020 gemonitord hoe de huisartsenzorg zich ontwikkelde op verschillende terreinen, ten gevolge van corona. In mei 2021 is hier nog een meting aan toegevoegd.

Resultaten: reeks factsheets en onderzoeksrapportenReeks factsheets ‘Gevolgen corona in de huisartsenpraktijk’ (mrt - juni 2020 + mei 2021)

Verschenen zijn:

Basis: huisartsenpraktijken-enquête (eind april en begin juli 2020)
In april en juli van 2020 houden een breed opgezette huisartsenpraktijken-enquête onder alle huisartsenpraktijken van Nederland. De enquête bevat vijf kernvragen en een aantal open vragen. Kernvragen:

  • Wat hebben huisartsenpraktijken nodig om hen te ontlasten?
  • Wat hebben huisartsenpraktijken nodig aan mentale ondersteuning?
  • Wat denken huisartsenpraktijken nodig te hebben zodra de uitgestelde zorg door de corona-uitbraak gaat oplopen?
  • Welke e-health-toepassingen zijn huisartsenpraktijken meer gaan gebruiken?
  • Wat heeft corona betekend voor de drukte en consulten in huisartsenpraktijken?

Doel: inzicht in meningen en ervaringen van zorgverlenersDoelen

We verkennen de gevolgen van de coronapandemie in de huisartsenpraktijk op korte en langere termijn, met een tweeledig doel:

  • Met het in kaart brengen van de actuele behoeften en uitgestelde zorg bieden we aan huisartsen en huisartsenpraktijken handvatten voor in de praktijk.
  • We voorzien beleidsmakers in de zorg van gerichte informatie over waar mogelijk ondersteuning nodig is en vooral welke ondersteuning dit is.

Methoden Nivel Zorgregistraties Eerste LijnMethode

De output van de enquête categoriseren we naar soorten wensen, behoeften en verwachtingen én naar provincie, regio, type praktijk en andere onderscheidende kenmerken. Het resultaat dient als input voor regiospecifiek en doelgroepgericht beleid én voor ondersteuning op maat aan praktijken.

Uniek: landelijke én regiospecifieke monitoring huisartsenpraktijken
Ons onderzoek is het enige onderzoek in Nederland dat landelijk én regionaal de impact van het coronavirus op de huisartsenzorg monitort vanuit de praktijk.

Over het onderzoekOver het onderzoeksproject

Dit project voeren we uit in opdracht van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het RIVM en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), met wie we ook nauw samenwerken. De vragen in de enquête, bestemd voor alle huisartsenpraktijken van Nederland, zijn afgestemd met de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG). De eerste vragenronde is eind april 2020 uitgezet (respons 35%; 1443 praktijken). Dezelfde vragenlijst zal begin juli nogmaals worden uitgezet.

Meer weten of vragen over het onderzoek?Meer weten

Neem contact op met de onderzoekers via huisartsen.corona@nivel.nl, of neem contact op met een van onze contactpersonen (rechts).

 

Batenburg, R. Juni 2020 - mei 2021: Gevolgen corona in de huisartsenpraktijk. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 02-08-2022; geraadpleegd op 18-08-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/juni-2020-mei-2021-gevolgen-corona-de-huisartsenpraktijk