Cijfers zorgverlening fysiotherapeuten - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

We geven inzicht in de zorg die de eerstelijnszorg fysiotherapeut biedt. U vindt in dit onderdeel informatie over de populatie die de fysiotherapeut bezoekt, en ook over het zorgproces, de zorginhoud en de zorgevaluatie bij de fysiotherapeut.

Nivel-dé-fystiotherapeut

FysiotherapeutRol fysiotherapeut in de eerstelijnszorg

Fysiotherapie is een paramedische discipline gericht op het herstel en het ontwikkelen van het optimale bewegen, bij behoud en bij achteruitgang. Fysiotherapeut is een beschermd beroep. Dit betekent dat een fysiotherapeut de vierjarige HBO-studie heeft afgerond en tevens een BIG-registratie moet bezitten.
Een fysiotherapeut gaat - kortgezegd - als volgt te werk in het behandeltraject van een patiënt: via een proces van klinisch redeneren komt de fysiotherapeut tot een specifiek fysiotherapeutische diagnose, op basis waarvan hij of zij de therapeutische en/of preventieve interventies uitvoert. Meer informatie vindt u in het Beroepsprofiel Fysiotherapeut, vastgelegd door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Sinds 2019 andere opbouw van de rapporten Sinds 2019 andere opbouw van de rapporten

In voorgaande jaren werden de jaarcijfers uitsluitend berekend over de consulten van het betreffende kalenderjaar. In de analyses van de cijfers van 2019 is gekeken naar behandelepisodes van dat kalenderjaar waarbij alle alle consulten van zo'n episode worden meegenomen, ook die consulten die al eerder dan in 2019 plaatsvonden. Een behandelepisode is hierbij gedefinieerd als: ‘de periode tussen het eerste en laatste moment dat de patiënt voor een bepaald gezondheidsprobleem de fysiotherapeut of oefentherapeut consulteert’. Dit geeft een realistischere weergave van de praktijk.
Daarnaast werden de jaarcijfers cijfers van voor 2019 berekend op uitsluitend reguliere fysiotherapie, vanaf 2019 zijn ook specialisaties meegenomen, zoals kinderfysiotherapie en oedeemfysiotherapie.

Vanwege deze wijzigingen zijn de cijfers van 2019 niet meer te vergelijken met eerder gepubliceerde jaarrapportages. Om toch uitspraken te kunnen doen over trends zijn ook de cijfers van 2016, 2017 en 2018 volgens de nieuwe methode berekend. Deze nieuwe cijfers zijn te vinden in het rapport Zorg door de fysiotherapeut. Jaarcijfers 2019 en trendcijfers 2016-2019 en op deze website.

Wat valt op, als we de verschillende overzichten op de onderliggende pagina's bekijken:

Kernpunten fysiotherapeutische zorg, 2019 en voorgaande jaren
 

Patiëntkenmerken
(van patiënten met minstens één geregistreerd consult in 2019)

 • Bijna 58% van de patiënten die bij de fysiotherapeut komen, is vrouw.
 • De gemiddelde leeftijd van patiënten is 48 jaar.

Prestatiecodes
(gebruikt in kalenderjaar 2019)

 • Ruim 70% van de prestatiecodes betreft reguliere zittingen in de praktijk.
 • Het percentage episodes met een prestatiecode losse screening of intake plus onderzoek na directe toegankelijkheid daalt naar 0%. Het gebruik van de combinatie screening, intake en onderzoek na directe toegankelijkheid daarentegen, stijgt naar bijna 6%.

Omvang zorggebruik
(van behandelepisodes afgerond in 2019)

 • Door een toename in het aantal deelnemende praktijken stijgt het aantal afgesloten behandelepisodes naar 136.925 in 2019.
 • Gemiddeld hebben patiënten ruim 7 behandelingen per episode.
 • Patiënten met een chronische indicatie hebben bijna vier keer zoveel behandelingen dan patiënten zonder chronische indicatie (6 versus 23).
 • Gemiddeld duurt een behandelepisode bijna 11 weken.

Aanmelding
(van behandelepisodes gestart in 2019)

 • Door een toename in het aantal deelnemende praktijken stijgt het aantal nieuwe episodes naar 328.936 in 2019.
 • Het aantal mensen dat op eigen initiatief naar de fysiotherapeut gaat is gestegen naar bijna 72%.

Gezondheidsproblemen
(van behandelepisodes gestart in 2019)

 • Lagerugklachten (DCSPH 3426) zijn de meest voorkomende klachten.
 • 4,5% van de nieuwe behandelepisodes betrof een klacht met een recidiverend karakter.

Meetinstrumenten
(van behandelepisodes afgerond in 2019)

 • Bij 91% van de afgeronde behandelepisodes is het gebruik van ten minsten één meetinstrument geregistreerd tijdens de behandeling bij de fysiotherapeut. Dit is een stijging van bijna 18% ten opzichte van 2018.
 • De Patiënt Specifieke Klachtenlijst is het meest geregistreerde meetinstrument.

Evaluatie behandeling
(van behandelepisodes afgerond in 2019)

 • Bij bijna 84% van de patiënten werd de behandeling beëindigd omdat de patiënt uitbehandeld was.
 • In ruim 78,5% van de gevallen was dit omdat de behandeldoelen waren bereikt.
 • Bijna 10% van de patiënten beëindigde de behandeling op eigen initiatief.

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsVerantwoording cijfers fysiotherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers fysiotherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten fysiotherapiepraktijken. De gegevens die zij opnemen in hun elektronische patiëntendossiers vormen de basis. In deze dossiers staan gegevens over gezondheidsproblemen, contacten, behandelingen en uitslagen van diagnostische tests.

Eerdere rapporten 'Zorg door de fysiotherapeut' - jaarcijfers en achtergrondinformatie

Meer wetenOnderzoek (laten) doen met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. Wilt u zelf gegevens van onze registraties gebruiken voor onderzoek?

Meijer, W. Cijfers zorgverlening fysiotherapeuten - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 21-06-2021; geraadpleegd op 22-10-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-zorgverlening-fysiotherapeuten