Cijfers zorgverlening fysiotherapeuten - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

We geven inzicht in de zorg die de eerstelijnszorg fysiotherapeut biedt. U vindt in dit onderdeel informatie over de populatie die de fysiotherapeut bezoekt, en ook over het zorgproces, de zorginhoud en de zorgevaluatie bij de fysiotherapeut.

Nivel-dé-fystiotherapeut

FysiotherapeutRol fysiotherapeut in de eerstelijnszorg

Fysiotherapie is een paramedische discipline gericht op het herstel en het ontwikkelen van het optimale bewegen, bij behoud en bij achteruitgang. Fysiotherapeut is een beschermd beroep. Dit betekent dat een fysiotherapeut de vierjarige HBO-studie heeft afgerond en tevens een BIG-registratie moet bezitten.
Een fysiotherapeut gaat - kortgezegd - als volgt te werk in het behandeltraject van een patiënt: via een proces van klinisch redeneren komt de fysiotherapeut tot een specifiek fysiotherapeutische diagnose, op basis waarvan hij of zij de therapeutische en/of preventieve interventies uitvoert. Meer informatie vindt u in het Beroepsprofiel Fysiotherapeut, vastgelegd door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Sinds 2019 andere opbouw van de rapporten Sinds 2019 andere opbouw van de rapporten

In voorgaande jaren werden de jaarcijfers uitsluitend berekend over de consulten van het betreffende kalenderjaar. In de analyses van de cijfers vanaf 2019 is gekeken naar behandelepisodes van dat kalenderjaar waarbij alle consulten van zo'n episode worden meegenomen, ook die consulten die al eerder dan het kalenderjaar plaatsvonden. Een behandelepisode is hierbij gedefinieerd als: ‘de periode tussen het eerste en laatste moment dat de patiënt voor een bepaald gezondheidsprobleem de fysiotherapeut of oefentherapeut consulteert’. Dit geeft een realistischere weergave van de praktijk.
Daarnaast werden de jaarcijfers van voor 2019 berekend op uitsluitend reguliere fysiotherapie, vanaf 2019 zijn ook specialisaties meegenomen, zoals kinderfysiotherapie en oedeemfysiotherapie.

Vanwege deze wijzigingen zijn de cijfers vanaf 2019 niet meer te vergelijken met rapportages van 2018 of eerder. Om toch uitspraken te kunnen doen over trends zijn bij het jaarrapport van 2019 ook de cijfers van 2016, 2017 en 2018 volgens de nieuwe methode berekend. De nieuwe cijfers over het jaar 2020, met trendcijfers over de jaren 2017, 2018 en 2019 zijn te vinden in het rapport Zorg  door de fysiotherapeut. Jaarcijfers 2020 en trendcijfers 2017-2020 op deze website.

Wat valt op, als we de verschillende overzichten op de onderliggende pagina's bekijken:

Kernpunten fysiotherapeutische zorg, 2020 en voorgaande jaren
 

Patiëntkenmerken
(van patiënten met minstens één geregistreerd consult in 2020)

 • Ruim 59% van de patiënten die bij de fysiotherapeut komen, is vrouw.
 • De gemiddelde leeftijd van patiënten is ruim 48 jaar.

Prestatiecodes
(gebruikt in kalenderjaar 2020)

 • Bijna 70% van de behandelingen betreft een zitting reguliere fysiotherapie
 • Ten opzichte van 2019 was er een daling in het aandeel van manuele therapie, van groepszittingen en van zowel intakes en onderzoeken na verwijzing, als van screening intake en onderzoek na DTF.

Omvang zorggebruik
(van in 2020 afgesloten behandelepisodes)

 • Het aantal afgesloten behandelepisodes per praktijk en de zorgomvang (aantal behandelingen en duur van de behandeling) is in 2020 sterk gestegen ten opzichte van voorgaande jaren.
 • Patiënten met een chronische aandoening hebben gemiddeld ruim 4 keer zoveel behandelingen en een 2,5 keer zo lange behandelduur als patiënten zonder chronische aandoening.

Aanmelding
(van behandelepisodes die in 2020 gestart zijn)

 • Het aantal nieuwe behandelepisodes per praktijk is in 2020 gedaald ten opzichte van 2019.
 • In 2020 duurde het na het ontstaan van een klacht langer voordat patiënten naar de fysiotherapeut gingen. Waar dit in 2019 in de helft van de nieuwe behandelepisodes binnen één maand was, wachtte men in 2020 in ruim 65 procent van de nieuwe behandelepisodes langer dan drie maanden en in een derde van de gevallen langer dan een half jaar.

Gezondheidsproblemen
(van behandelepisodes die in 2020 gestart zijn)

 • Het grootste deel van de top 10 aandoeningen van de nieuwe behandelepisodes betreft, net als in voorgaande jaren, spier-, pees- en fascie-aandoeningen aan de wervelkolom, schouder, knie en bekkenregio.

Meetinstrumenten
(van in 2020 afgesloten behandelepisodes)

 • Bij bijna 94% van de afgeronde behandelepisodes is het gebruik van ten minste één meetinstrument tijdens de behandeling geregistreerd.
 • De ‘Patiënt Specifieke Klachten Lijst’ was het meest gebruikte meetinstrument.

Evaluatie behandeling
(van in 2020 afgesloten behandelepisodes)

 • In 80% van de afgesloten behandelepisodes waarvan de reden van beëindiging bekend was, werd de behandeling beëindigd omdat de patiënt was uitbehandeld.
 • In 2020 werd voor ruim de helft van de afgesloten behandelepisodes de mate van het behalen van de behandeldoelen niet vastgelegd.

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsVerantwoording cijfers fysiotherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers fysiotherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten fysiotherapiepraktijken. De gegevens die zij opnemen in hun elektronische patiëntendossiers vormen de basis. In deze dossiers staan gegevens over gezondheidsproblemen, contacten, behandelingen en uitslagen van diagnostische tests.

Eerdere rapporten 'Zorg door de fysiotherapeut' - jaarcijfers en achtergrondinformatie

Meer wetenOnderzoek (laten) doen met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. Wilt u zelf gegevens van onze registraties gebruiken voor onderzoek?

Veldkamp, R., Meijer, W. Cijfers zorgverlening fysiotherapeuten - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 01-04-2022; geraadpleegd op 28-09-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-zorgverlening-fysiotherapeuten