Cijfers diëtisten - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

We bieden inzicht in het vakgebied van de diëtist: het zorgproces, de zorginhoud, de zorgevaluatie en de kenmerken van patiënten die worden behandeld door de diëtist in de eerstelijnsgezondheidszorg komt hierbij aan bod.

Wat valt op?Vakgebied diëtetiek
Diëtetiek is het paramedisch vakgebied gericht op voeding en gedrag in relatie tot ziekte en gezondheid. De werkterreinen van de diëtist zijn divers. De grootste groep diëtisten is werkzaam binnen de gezondheidszorg, waarbij de hulpverlening zowel preventief, curatief als palliatief van aard kan zijn. De diëtist dient de patiënt te begeleiden bij de uitvoering van het advies in de eigen woon- en leefsituatie.  Zie ook beroepsprofiel dietist en Meerjarenbeleid NVD.

 

Kernpunten diëtetiek 2018
Wat valt op, als u de verschillende overzichten op de onderliggende pagina's bekijkt?

  • Patiëntkenmerken: 62% van de patiënten bij de diëtist is vrouw en de gemiddelde leeftijd is 53 jaar.
  • Omvang zorggebruik: patiënten bij de diëtist hadden in 2018 gemiddeld 3 consulten met een totale behandeltijd van 2 uur.  
  • Aanmelding: Het merendeel van de patiënten dat een diëtist bezoekt, heeft hiervoor een verwijzing. In 2018 maakte 5% van deze patiënten gebruik van de Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD).
  • Gezondheidsproblemen: het meest geregistreerde behandeldoel bij aanvang van de diëtistische behandeling is ‘het beïnvloeden van nieuw voedingsgedrag’ (75%). De helft van de patiënten bij de diëtist zijn volwassenen die behandeld worden voor een te hoog lichaamsgewicht (BMI>25 kg/m2). Het merendeel van deze patiënten heeft bij aanvang van de behandeling extreem overgewicht (gemiddelde BMI 33,0 kg/m2).
  • Evaluatie behandelingen: bij 4.758 patiënten werd de behandeling in 2018 geregistreerd als beëindigd. Bij 53% van hen werd de behandeling beëindigd omdat de patiënt was uitbehandeld. Iets meer dan een kwart van deze patiënten is op eigen initiatief gestopt met de behandeling.


Doel, resultaten en kernactiviteitenBron: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
We maken gebruik van de zorggegevens die de diëtisten die deelnemen aan Nivel Zorgregistaraties Eerste Lijn ons (geanonimiseerd) ter beschikking stellen. Dit betreffen diëtisten met een eigen praktijk, diëtisten die in loondienst zijn van een praktijkhouder en diëtisten die werkzaam zijn bij een instelling voor verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). In 2018 beschikten we hiermee over gegevens van 62.844 patiënten.


Vrijwilligheid en privacyPrivacybescherming
Alle data die bij het Nivel binnenkomen zijn anoniem en niet herleidbaar tot specifieke patiënten of zorgverleners. We besteden bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. In ons privacyreglement staat precies omschreven welke gegevens we gebruiken en hoe we daarmee omgaan. We houden ons aan de Code Goed Gedrag, opgesteld door de Federa, oftewel de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV).


Onderzoek (laten) doen met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn Gegevens aanvragen
Wilt u zelf gegevens van onze registraties gebruiken voor onderzoek?

Verberne LDM, Schermer TRJ. Cijfers diëtisten - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn [internet]. 2020 [Laatst gewijzigd op 22-09-2020; geraadpleegd op 28-09-2020]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-dietisten