Cijfers zorgverlening diëtisten - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

We bieden inzicht in het vakgebied van de diëtist: het zorgproces, de zorginhoud, de zorgevaluatie en de kenmerken van patiënten die worden behandeld door de diëtist in de eerstelijnsgezondheidszorg komen hierbij aan bod.

Nivel-dietist

DietistRol diëtist in de eerstelijnszorg

Diëtetiek is het paramedisch vakgebied gericht op voeding en gedrag in relatie tot ziekte en gezondheid. De werkterreinen van de diëtist zijn divers. De grootste groep diëtisten is werkzaam binnen de gezondheidszorg, waarbij de hulpverlening zowel preventief, curatief als palliatief van aard kan zijn. De diëtist begeleidt de patiënt bij de uitvoering van het advies in de eigen woon- en leefsituatie. Meer informatie vindt u in het document Beroepsprofiel Diëtist, zoals vastgelegd door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD).

Wat valt op, als we de verschillende overzichten op de onderliggende pagina's bekijken:

Kernpunten diëtetiek, 2019 en voorgaande jaren

Patiëntkenmerken

 • Van de patiënten die bij de diëtist komen, is 62% vrouw.
 • De gemiddelde leeftijd is 54 jaar.

Omvang zorggebruik

 • In 2019 is 56% van alle declaraties voor een individuele zitting reguliere diëtetiek. Behandelingen voor multidisciplinaire zorg betreft 8% van het totaal aantal declaraties.
 • In 2019 heeft iets meer dan de helft van de patiënten bij de diëtist 1 tot 2 consulten. Sinds 2015 hebben patiënten gemiddeld 3 consulten met de diëtist per kalenderjaar.
 • In 2019 heeft 34% van de patiënten 1 tot 2 uur zorg van de diëtist ontvangen en nog eens 30% minder dan 1 uur.
 • De gemiddelde behandeltijd is in 2019 voor het eerst minder dan 2 uur per patiënt per jaar. In de behandeltijd is zowel de directe als indirecte tijd meegenomen.

Aanmelding

 • Het merendeel van de patiëntenpopulatie komt bij de diëtist met een verwijzing, voornamelijk van de huisarts.
 • In 2019 maakte 5% van de patiënten van de diëtist gebruik van de Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD).

Gezondheidsproblemen

 • Het meestgeregistreerde behandeldoel bij aanvang van de diëtistische behandeling is ‘het beïnvloeden van nieuw voedingsgedrag’ (76%).
 • De helft van de patiënten bij de diëtist bestaat uit volwassenen die behandeld worden voor een te hoog lichaamsgewicht (BMI > 25 kg/m2).
 • Het merendeel van deze patiënten heeft bij aanvang van de behandeling extreem overgewicht (gemiddelde BMI 33,0 kg/m2).

Meetwaarden

 • De meetwaarde ‘ernst van de hoofdklacht’ wordt in 2019 gemiddeld beoordeeld met een 7,4 (mediaan 8) op een schaal van 1 tot en met 10. Deze beoordeling is in de periode 2015-2019 nauwelijks veranderd.
 • In 2019 worden 34.277 volwassen patiënten behandeld voor overgewicht. Van deze patiënten is bij 47% de BMI bij aanvang van de behandeling ingevuld. Het merendeel van deze patiënten heeft, net als in voorgaande jaren, extreem overgewicht (gemiddelde BMI 33,0 kg/m2).

Evaluatie behandelingen

 • In 2019 is bij 4.275 patiënten de behandeling geregistreerd als beëindigd.
 • Bij 56% van hen is de behandeling beëindigd omdat de patiënt uitbehandeld is.
 • Iets meer dan een kwart van deze patiënten is op eigen initiatief gestopt met de behandeling.

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsVerantwoording cijfers diëtisten

Alle cijfers komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten diëtisten. Dit betreffen diëtisten met een eigen praktijk, diëtisten in loondienst bij een praktijkhouder en diëtisten werkzaam bij een instelling voor verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). De gegevens die deze diëtisten opnemen in hun elektronisch patiëntendossiers, vormen de basis van onze cijfers. Dit zijn gegevens over gezondheidsproblemen, contacten, behandelingen en uitslagen van diagnostische tests.

Alle jaarrapporten 'Zorg door de diëtist in de eerste lijn' - cijfers en achtergrondinformatie

Onderzoek (laten) doen met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn Gegevens aanvragen

Wilt u zelf gegevens van onze registraties gebruiken voor onderzoek?

 

Meijer, W., Dijk L. van, Verberne, L. Cijfers zorgverlening diëtisten - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 25-03-2021; geraadpleegd op 21-04-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-zorgverlening-dietisten