Uitdaging Gezond zijn en gezond blijven

Een van de vier maatschappelijke uitdagingen in onze onderzoeksagenda

Goede volksgezondheid is een randvoorwaarde voor het functioneren van de Nederlandse samenleving. ‘Gezond zijn en gezond blijven’ is echter niet vanzelfsprekend, het vraagt voortdurend aandacht en beleidsvorming.

Goede zorg bij multimorbiditeit vraagt om integrale samenwerking en netwerkzorg: samenwerking tussen verschillende professionals onderling én samenwerking tussen professionals, patiënten en hun sociale omgeving. Daarnaast is (ook) voor mensen met multimorbiditeit de aandacht voor preventie van groot belang. Door gecombineerd onderzoek te doen op vier thema’s binnen de uitdaging Gezond zijn en gezond blijven, beoogt het Nivel bij te dragen aan het oplossen van deze volksgezondheidsvraagstukken.

 

Nivel-Icoon-U1-MultimorbiditeitThema: Toenemende multimorbiditeit

Drie op de tien chronisch zieke volwassenen in Nederland hebben te maken met twee of meer chronische ziekten; in dat geval spreken we van multimorbiditeit. Naar verwachting neemt dit percentage de komende jaren toe door vergrijzing en veranderingen in leefstijl.

Nivel onderzoekt

Het Nivel geeft een integraal beeld van de stand van de zorg voor mensen met multimorbiditeit. Met ons 'mixed method onderzoek’, in samenwerking met externe partijen en met gebruikmaking van onze panels en van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, reiken we inzichten aan. Deze bieden beslissers in de zorg handvatten om gezamenlijk zorg voor patiënten met multimorbiditeit te verbeteren.

De coronapandemie laat zien dat het belangrijk is om een integraal surveillancesysteem te hebben dat tijdig kan signaleren hoe een pandemie zich ontwikkelt. Dit helpt beleidsmakers gerichte maatregelen te treffen die aansluiten bij de laatste ontwikkelingen
Profile picture for user a.arslan@nivel.nl

Nivel-icoon-U1-InfectieziektenThema: De impact van infectieziekten op gezondheid en maatschappij

De plotselinge opkomst van COVID-19 heeft ons op confronterende wijze duidelijk gemaakt dat gezondheid niet alleen het individu aangaat, maar ook de samenleving als geheel. De coronapandemie heeft ons doen beseffen dat we als maatschappij blijvend op onze hoede moeten zijn voor uitbraken van infectieziekten en de grote gezondheidsrisico’s die zij met zich meebrengen.

Nivel onderzoekt

Een belangrijk deel van ons onderzoek naar infectieziekten richt zich op surveillance: het wekelijks signaleren en rapporteren van gezondheidsproblemen aan de hand van de zorgdata die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn aanreikt. Daarnaast doen we landelijk representatief onderzoek naar de sociale en mentale aspecten die een rol spelen bij bijvoorbeeld een infectieziekte-uitbraak. Onze actuele inzichten geven beleidsmakers aanknopingspunten voor het ontwikkelen van beleid ten tijde van crises.

Nivel-icoon-U1-leefomgevingThema: De invloed van de leefomgeving op de volksgezondheid

Nederland is dichtbevolkt. Op een relatief klein oppervlak wonen en werken zeventien miljoen mensen, omringd door industriële en agrarische activiteiten en te midden van intensieve verkeersbewegingen via snelwegen en waterwegen, per spoor en door de lucht. De veiligheid van industriële installaties en van de voedselindustrie staat geregeld ter discussie. Bovendien ligt Nederland voor een groot deel onder de zeespiegel, waardoor het land kwetsbaarder is voor natuurrampen. Wat is de invloed van deze context op de volksgezondheid in Nederland?

Nivel onderzoekt

Het Nivel monitort of er gezondheidsrisico’s kleven aan het leven in bepaalde omgevingen in Nederland. Hiervoor koppelen we gezondheidsdata uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn aan externe bronnen, zoals die van het CBS, met gegevens over sociaaleconomische status (SES), migratieachtergrond en regio. Daarnaast doen we grootschalig onderzoek in verschillende samenwerkingsverbanden rond het vraagstuk ‘gezondheid en leefomgeving’.

Nivel-icoon-U1-PreventieThema: Preventie

Bij het inzetten op preventie in de zorg is het de kunst de beweging te maken ‘van nazorg naar voorzorg’. Hier hebben veel partijen een rol in en het speelveld is breed; denk aan aspecten als de – gezonde – leefomgeving, gezond gedrag en preventieve zorgverlening.

Wytske Meekes

De implementatie van valpreventie in de eerstelijnszorg is moeilijk en complex, maar ook belangrijk en zinvol. Inzetten op valpreventie lukt alleen als zorgverleners vanuit verschillende disciplines samenwerken en elkaar aanvullen.Wytske MeekesOnderzoeker

Nivel onderzoekt

Ons onderzoek naar preventiebeleid richt zich op de interacties tussen de verschillende strategieën en actoren; hoe versterken zij elkaar en waar pakt die interactie ongelukkig uit? Daarnaast brengen we de zorgpaden in kaart van chronisch zieken in de eerste lijn en, daaraan gekoppeld, ook in de tweede lijn. Want voor het voorkómen van negatieve gevolgen van ziekten en/of functieverlies (tertiaire preventie) is een integrale benadering nodig.

Concrete voorbeelden van ons onderzoek
Bekijk bij de rubriek Nieuws op deze pagina de geselecteerde Nivel-nieuwsberichten, via welke u ook op de bijbehorende rapporten en artikelen komt. Ze geven een eerste indruk van de concrete onderzoeksprojecten die we binnen deze onderzoeksthema’s doen.

Binnenkort vindt u via deze pagina meer concrete informatie over ons lopend onderzoek en onze nieuwe initiatieven op deze thema's.

Niets missen over de uitdaging? Meepraten?Niets missen over de uitdaging? Meepraten?

Abonneer u op onze attenderingsservice, speciaal voor de uitdaging ‘Gezond zijn en gezond blijven’. Dan houden we u op de hoogte van bijeenkomsten, congressen, actualiteiten of uitkomend onderzoek rondom de uitdaging. Zo mist u niets. Ook ontvangt u de uitnodiging om mee te praten over de uitdaging en over onze gehele onderzoeksagenda, zodat u uw stem kunt laten horen als u dat wenst.

Chantal Leemrijse

Zowel zorgprofessionals als vrouwen zelf pleiten voor een laagdrempelig spreekuur voor vrouwen rond de overgang, of voor speciale voorlichtingsbijeenkomsten in de huisartsenpraktijk met diverse deskundigen op het gebied van overgang en leefstijl.Chantal LeemrijseOnderzoeker Huisartsenzorg

Meer weten over de andere uitdagingen van onze onderzoeksagenda? Klik erop, hieronder of hierboven.

Nivel-Label-U1-Gezond-zijn-en-blijven_190px
Nivel-Label-U2-Inclusieve-samenleving
Zorgprofessional van de toekomst
Nivel-Label-U4-Duurzame-gezondheidszorg
Hasselaar, J. Uitdaging Gezond zijn en gezond blijven. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 28-04-2024; geraadpleegd op 28-05-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksagenda-2022-2024/uitdaging-gezond-zijn-en-gezond-blijven