Project
Start
januari 2021

Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 (GOR-COVID) 2021-2025: fysieke en psychische gezondheidseffecten van de coronacrisis bij de burger

Duur: jan 2021 - mrt 2025

Achtergrond
De COVID-19-pandemie raakt samenlevingen wereldwijd en bedreigt de gezondheid op korte en lange termijn. De aard van deze crisis – de langdurigheid, de complexiteit en de impact op alle onderdelen van het leven van alle burgers – maakt dit een zeer uitzonderlijke crisis.

Netwerk Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR)
Het netwerk Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR) – dat bestaat uit de locale GGD’en, GGD GHOR Nederland, RIVM, het Nivel en Nationaal Psychotrauma Centrum ARQ – voert de integrale, brede Gezondheidsmonitor COVID-19 uit. Het project heeft een looptijd van vijf jaar en richt zich op de fysieke en psychische gezondheidseffecten van de coronacrisis bij de burger. Specifieke aandacht gaat uit naar de bevolkingsgroepen jongeren, de algemene populatie en groep mensen binnen de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). Er is daarbij een focus op potentieel kwetsbare groepen.

Doel
Het doel van de Gezondheidsmonitor COVID-19 is allereerst het creëren van een solide informatiebasis met betrekking tot fysieke en mentale gezondheidseffecten van de coronacrisis op de burger. Hiermee kan het netwerk GOR bijdragen aan de beeldvorming en oordeelsvorming met betrekking tot de gezondheidsimpact van de coronapandemie.

Het uiteindelijke doel is om met deze solide informatiebasis lokale, regionale en nationale overheden, waaronder het ministerie van VWS, te adviseren en ondersteunen bij beleidsvorming. Daarnaast kan de informatie worden gebruikt bij het (door)ontwikkelen en inzetten van interventies om zo de negatieve impact van de coronacrisis op de publieke gezondheid te beperken.

Methode
De brede Gezondheidsmonitor COVID-19 omvat een jaarlijkse inventarisatie van de aanwezige kennis over de gevolgen van de coronacrisis. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van beschikbare resultaten uit (inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek en van de op te zetten specifieke gezondheidsmonitors COVID-19, gericht op jeugd, (jong)volwassenen, ouderen en mensen de binnen de OGGZ vallen.

De Gezondheidsmonitor COVID-19 bestaat uit een combinatie van lang-cyclische en kort-cyclische monitoring.

Lang-cyclische monitoring
Lang-cyclische monitoring levert op gemeenteniveau informatie op ten behoeve van lokaal beleid én nationaal beleid. Eén keer per jaar worden resultaten beschikbaar gemaakt voor beeld- en oordeelsvorming. We monitoren hiervoor de data afkomstig van de volgende bronnen:
1. Data verzameld met vragenlijstonderzoek, dat door de GGD’en onder verschillende groepen wordt uitgezet: jeugd, algemene populatie en de mensen onder de OGGZ.
2. Data uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, op basis van de registraties van aangesloten huisartsen in hun elektronische patiëntendossiers. Dit betreffen gegevens omtrent zorggebruik, acute klachten en aandoeningen van hun patiënten.
3. Indien nodig worden de registraties uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn aangevuld met additionele registraties.

Kort-cyclische monitoring
De kort-cyclische monitoring levert meerdere keren per jaar informatie over gezondheid op. De hogere frequentie waarin we binnen deze monitor resultaten bieden, helpt om tussentijds inzicht te geven in de situatie van dat moment. Hiervoor voeren we meerdere keren per jaar (kort-cyclisch) panelonderzoek uit onder jeugd en volwassenen. Daarnaast maken we gebruik van de surveillancegegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, met wekelijkse cijfers over het vóórkomen van aandoeningen.

Het gaat in de Gezondheidsmonitor COVID-19 om directe gezondheidseffecten van het coronavirus (COVID-19) en om effecten van de maatregelen gericht op de beheersing van het virus.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw namens VWS
Projectpartners
RIVM; ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum; GGD-GHOR Nederland; 25 regionale GGD’en