Uitdaging Naar een inclusieve samenleving

Een van de vier maatschappelijke uitdagingen in onze onderzoeksagenda

Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin alle mensen kunnen meedoen. Een samenleving waarin mensen dezelfde kansen en mogelijkheden hebben, ongeacht hun achtergrond, leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, godsdienst, seksuele voorkeur en ongeacht of ze een ziekte of beperking hebben. Zo’n samenleving hebben we nu nog niet.

Voor een inclusieve samenleving is het nodig dat kwetsbare groepen geen drempels of obstakels ervaren om er als vanzelfsprekend bij te horen en tegelijkertijd zichzelf te zijn. Inclusie gaat daarmee over het opheffen van barrières en het optimaliseren van kansen om te participeren. Een minder goede gezondheid kan zo'n drempel zijn, maar ook een minder goede toegankelijkheid van zorg en andere organisaties.

Het Nivel doet onderzoek naar

  1. de knelpunten die mensen uit kwetsbare groepen zélf ervaren bij het vinden van hun weg in de zorg en de samenleving.
  2. Want om écht gelijke kansen en mogelijkheden te krijgen (equality), hebben sommige mensen juist extra begeleiding of ondersteuning nodig (equity).

Inzicht in participatie,

  1. in de rol van sociaaleconomische gezondheidsverschillen
  2. en in individuele gezondheidsvaardigheden is daarom essentieel.
  3. Hier draagt onderzoek van het Nivel aan bij.

Nivel-icoon-U2-ParticipatieThema: Participatie van kwetsbare groepen in de samenleving

Participatie staat voor actief kunnen meedoen in de samenleving, een belangrijke graadmeter voor het welbevinden en de kwaliteit van leven van mensen. Bij het meten van participatie wordt in kaart gebracht of en hoe iemand deelneemt aan verschillende activiteiten binnen het huishouden en in de maatschappij. Daarnaast komt er steeds meer aandacht voor de ervaringsaspecten - ofwel de eigen beleving - van participatie, die zich laat meten in de mogelijkheid persoonlijke waarden en behoeften te kunnen vervullen.

Tijdens de coronacrisis zijn in sneltreinvaart digitale stappen gezet. Dit biedt ook voor mensen met een beperking meer mogelijkheden om mee te doen in de samenleving
Profile picture for user J.Menting@nivel.nl

Nivel onderzoekt

Het Nivel richt zich met zijn onderzoek op het bevorderen van de participatie van groepen mensen voor wie dat nog niet vanzelfsprekend is. Het perspectief van de burger en de patiënt staan hierbij centraal. Daarmee draagt ons onderzoek bij aan het versterken van de positie van burgers en patiënten in de samenleving als geheel en in de gezondheidszorg in het bijzonder. We bieden praktische handvatten om knelpunten in participatie op te lossen.

Nivel-icoon-U2-GezondheidsverschillenThema: Verminderen van gezondheidsverschillen

De kansen op een gezond leven zijn in Nederland niet gelijk verdeeld. Er bestaan grote sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Mensen met weinig inkomen en een laag opleidingsniveau leven gemiddeld zes jaar korter en vijftien jaar in minder goede gezondheid, dan mensen met meer geld en een hogere opleiding. De gezondheidsverschillen zijn in de afgelopen decennia toegenomen en de coronacrisis versterkt deze trend.

Nivel onderzoekt

Het Nivel wil bijdragen aan het verminderen van gezondheidsverschillen door een wetenschappelijke basis te leggen voor betere zorg en ondersteuning aan kwetsbare groepen en voor betere besluitvorming omtrent zorg door beleidsmakers. In ons onderzoek maken we intensief gebruik van onze Nivel-panels met patiënten en burgers. Het terugdringen van gezondheidsverschillen staat hoog op de politiekmaatschappelijke agenda.

Nivel-icoon-U2-Verbinding-zorg-sociaalThema: Verbinding tussen zorg en sociaal domein

In de hulpverlening aan mensen met meerdere complexe problemen op verschillende gebieden, schiet de ‘reguliere’ zorg soms tekort. Vaak is er behoefte aan maatwerk, een aanpak waarbij niet de ziekte maar de persoon het uitgangspunt van hulpverlening is. Het bieden van maatwerk betekent dat professionals in de eerstelijnszorg en in het sociale domein samen integrale, persoonsgerichte zorg moeten bieden, dicht bij huis.

Nivel onderzoekt

Bij de geïntegreerde aanpak van zorg is het belangrijk dat er aandacht is voor de zorgverlener en diens zorgvuldigheid, voor het individu (de patiënt) en diens problematiek, voor kwetsbare groepen als geheel én voor de interactie tussen omgeving en individu. Het Nivel doet onderzoek op juist dit thema.

Concrete voorbeelden van ons onderzoek
Bekijk bij de rubriek Nieuws op deze pagina de geselecteerde nieuwsberichten, via welke u ook op de bijbehorende rapporten en artikelen komt. Ze geven een eerste indruk van de concrete onderzoeksprojecten die we binnen deze onderzoeksthema’s doen.

Binnenkort vindt u via deze pagina meer informatie over ons lopend onderzoek en onze nieuwe initiatieven op deze thema's.

Niets missen over de uitdaging? Meepraten?Niets missen over de uitdaging? Meepraten?

Abonneer u op onze attenderingsservice, speciaal voor de uitdaging ‘Naar een inclusieve samenleving’. Dan houden we u op de hoogte van bijeenkomsten, congressen, actualiteiten of uitkomend onderzoek rondom de uitdaging. Zo mist u niets. Ook ontvangt u de uitnodiging om mee te praten over de uitdaging en over onze gehele onderzoeksagenda, zodat u uw stem kunt laten horen als u dat wenst.

Meer weten over de andere uitdagingen van onze onderzoeksagenda?
Klik op een van de uitdagingen hieronder.

Nivel-Label-U1-Gezond-zijn-en-blijven_190px
Nivel-Label-U2-Inclusieve-samenleving
Zorgprofessional van de toekomst
Nivel-Label-U4-Duurzame-gezondheidszorg
Rademakers, J. Uitdaging Naar een inclusieve samenleving. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 19-04-2024; geraadpleegd op 28-05-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-onderzoeksagenda-2022-2024/uitdaging-inclusieve-samenleving
Gegevensverzameling